Užitečné informace

Před vjezdem do STK je nutné sundat ochranné kryty kol ( platí i pro evidenční kontrolu ).

Užitečné informace

https://www.stkinfo.cz/

 

Kontrola stavu tachometru

https://www.kontrolatachometru.cz/

 

Doklady potřebné na STK

Pravidelná technická prohlídka

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • technický průkaz (velký technický průkaz) - pouze doporučeno
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí

Opakovaná technická prohlídka

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • technický průkaz (velký technický průkaz) - pouze doporučeno
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí
 • protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena.

Evidenční kontrola

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • technický průkaz (velký technický průkaz) - pouze doporučeno
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

Technická kontrola před registrací (schválením) vozidla - dovoz ze zahraničí

 • doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu odpovídající doklad
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Technická prohlídka historického vozidla

 •  žádost o provedení testování historického vozidla, kde je potvrzena historická původnost, a u registrovaného vozidla v registru historických vozidel dále:
 • průkaz historického vozidla, včetně jeho příloh, které tvoří nedílnou součást průkazu historického vozidla, je-li vydán,
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů

    Přestavba vozidla

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, vyjádření výrobce vozidla
 • technický průkaz (velký technický průkaz) - pouze doporučeno
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

 

Povinná výbava vozidel

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

 1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí
  1. náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
  2. klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
  3. příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.
 2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
  1. vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
  2. vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
  3. vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
  4. městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo
  5. vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

Hasicí přístroj

 1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5) . Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7) .
 2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
  1. vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
  2. jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a
  3. sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.
 3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Lékárnička

 1. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.
 2. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to
  1. vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
  2. vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a
  3. jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.
 3. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.
 4. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

Zakládací klíny

Přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Jednonápravová přípojná vozidla dvěma zakládacími klíny, dvounápravová přípojná vozidla minimálně jedním zakládacím klínem.

 

Přistavení vozidla k prohlídce

 1. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí  vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 211/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 2. Technická prohlídka se provádí na náklady provozovatele silničního vozidla. Poznámka: pojem „žadatel“ odpovídá pojmu „fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila“ odst. 4, § 47 zák. č. 56/2001 Sb.
 3. Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti vozidel.
 4. Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK doklady podle druhu technické prohlídky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 5. Technické prohlídky se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 6. Technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, každá STK na území České republiky, která je oprávněná provádět technické prohlídky požadované kategorie vozidel.
 7. O výsledku technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky „Protokol o technické prohlídce“.
 8. V případě pravidelné (opakované) technické prohlídky zaznamená její výsledek odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30 kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.
 9. Pokud byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat.
 10. Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a činnosti systémů silničního vozidla, jeho konstrukčních částí a samostatných technických celků, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada.
 11. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu.
 12. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu, jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.
 13. Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.
 14. Žadatel, který vozidlo k technické prohlídce přistavil, je oprávněn být při této technické prohlídce přítomen a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.