Přijímací řízení

Vyhlašujeme IV. kolo přijímacího řízení pro učební obory
Přihlášky odešlete nejpozději do 25. 8. 2023!
Kritéria k přijímacímu řízení na volná mista najdete...zde

V učebních oborech nabízíme 10 volných mist.
Maximální počet přijímaných žáků:

23-55-H/02 Karosář - 3 žáci
23-61-H/01 Autolakýrník - 2 žáci
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů -  1 žák
66-53-H/01 Operátor skladování  - 2 žáci
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) - 2 žáci


 

Výsledký III. kola přijímacího řízení pro učební  a studijní obory

Vyhlašujeme III. kolo přijímacího řízení pro učební obory a pro nástavbová studia.
Přihlášky odešlete nejpozději do 16. 6. 2023!
Kritéria k přijímacímu řízení na volná mista najdete...zde

V učebních oborech nabízíme 16 volných mist.
Maximální počet přijímaných žáků:

23-55-H/02 Karosář - 6 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - 3 žáci
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů - 2 žáci
66-53-H/01 Operátor skladování  - 1 žák
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Motomechanik) - 1 žák
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) - 3 žáci

V nástavbových oborech nabízíme 2 volná mist.
Maximální počet přijímaných žáků
:

37-42-L/51 Finanční a logistické služby - 2 žáci 

Výsledký II. kola přijímacího řízení pro učební obory:

Zveřejněno v pondělí 29.5.2023.


 

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro učební obory a pro nástavbová studia.
Přihlášky odešlete nejpozději do 26. 5. 2023!
Kritéria k přijímacímu řízení na volná mista najdete...zde

V učebních oborech nabízíme 16 volných mist.
Maximální počet přijímaných žáků:

23-55-H/02 Karosář - 6 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - 2 žáci
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů - 8 žáků

V nástavbových oborech nabízíme 14 volných mist.
Maximální počet přijímaných žáků
:

37-42-L/51 Finanční a logistické služby - 10 žáků
39-41-L/01 Autotronik  - zkrácené studium - 4 žáci


 

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro studijní obory:

 • Autotronik (čtyřletý studijní obor) ....výsledky zde
 • Autotronik (dvouleté zkrácené studium) ...všichni uchazeči byli přijati
  Svůj úmysl studovat na ISŠ Vysoké nad Jizerou musí uchazeč písemně oznámit nejpozději do 16. 5. 2023 na přiloženém formuláři.....zde
 • Logistické a finanční služby (dvouleté denní nástavbové studium)....výsledky zde
  Svůj úmysl studovat na ISŠ Vysoké nad Jizerou musí uchazeč písemně oznámit nejpozději do 16. 5. 2023 na přiloženém formuláři.....zde
 • Logistické a finanční služby (tříleté dálkové studium) - výsledky zde

Zveřejněno v pátek 28.4.2023 v 15:30 h.

Vzor odvolání pro nepřijaté studenty...zde


 

Výsledký I. kola přijímacího řízení pro učební obory:

Zveřejněno v sobotu 22.4.2023 v 7:00 h.

Vzor odvolání pro nepřijaté studenty...zde


 

Informace pro studenty, kteří podali přihlášku na naši školu v prvním kole

Studijní obory:

 1. Během měsíce března pošleme na vaši adresu dopis s pozvánkou na přijímací zkoušky.
  Také vám zašleme registrační číslo, pod kterým budou zveřejněný výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.
 2. V termínu 13. a 14. 4. 2023 se budou konat přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
  Přesný termín, čas a místo vám zašleme v pozvánce.
 3. Dne 28. 4. 2023 od 12:00 do 14:00 h. se můžete seznámit s podklady přijímacího řízení, které povedou k vydání rozhodnutí.
 4. Dne 28. 4. 2023 po 15:00 h. zveřejníme na našich stránkách rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
 5. Žáci, kteří budou přijati a chtějí studovat na naší škole, musí nejdéle do 16. 5. 2023 odeslat nebo doručit na sekretariát školy vyplněný a podepsaný zápisový lístek.
 6. Žákům, kteří v požadovaném termínu odevzdají zápisový lístek, budou do jednoho měsíce předány informace k nástupu do prvního ročníků od nového školního roku (přehled učebnic, sešitů, termín nástupu a další informace).
 7. Žáci, kteří neuspějí v prvním kole (u jejich registračního čísla bude rozhodnutí "Nepřijat"), mohou podat odvolání písemnou formou, a to do třech pracovních dnů po převzetí rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.

Učební obory:

 1. Během měsíce března pošleme na vaši adresu dopis s registračním číslem, pod kterým budou zveřejněný výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.
 2. Dne 21. 4. 2023 od 12:00 do 14:00 h. se můžete seznámit s podklady přijímacího řízení, které povedou k vydání rozhodnutí.
 3. Dne 22. 4. 2023  zveřejníme na našich stránkách rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
 4. Žáci, kteří budou přijati a chtějí studovat na naší škole, musí nejdéle do 9. 5. 2023 odeslat nebo doručit na sekretariát školy vyplněný a podepsaný zápisový lístek.
 5. Žákům, kteří v požadovaném termínu odevzdají zápisový lístek, budou do jednoho měsíce předány informace k nástupu do prvního ročníků od nového školního roku (přehled učebnic, sešitů, termín nástupu a další informace).
 6. Žáci, kteří neuspějí v prvním kole (u jejich registračního čísla bude rozhodnutí "Nepřijat"), mohou podat odvolání písemnou formou, a to do třech pracovních dnů po převzetí rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.

 

Kritéria pro prijímací řízení na školní rok 2023/24

Oznámení o zrušení školní části přijímacích zkoušek pro zkrácený studijní obor Autotronik

Na základě Kritérií pro I. kolo přijímacího řízení ruší ředitelka školy školní část přijímacího řízení pro zkrácený studijní obor Autotronik 39-41-L/01 (dvouleté studium).
Žáci, kteří podali přihlášku do prvního kola a splní ostatní kritéria přijímacího řízení, budou  přijati ke studiu uvedeného oboru.
Pořadí výsledků přijímacího řízení bude určeno pouze podle aritmetického průměru výsledků  z konce 2. ročníku a pololetí 3. ročníku učebního oboru.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na našich stránkách 28. 4. 2023.

Žáci, kteří chtějí studovat na naší škole, musí nejdéle do 16. 5. 2023 odeslat nebo doručit na sekretariát školy "Potvrzení o nástupu ke studiu",
kterým oznamují svůj umysl nastoupit od 1. 9. 2023 ...stáhnout zde.

 

Obory otvírané ve školním roce 2023 - 2024

Studijní obory:

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.

Autotronik - ctyřletý studijní obor s výučním listem
Logistické a finanční služby - dvouleté nástavbové studium (denní a dálková forma)
Autotronik - dvouleté zkrácené studium pro žáky s výučním listem technického zaměření

Učební obory:

Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.

Automechanik - Automechanička
Motomechanik
Autolakýrník
Operátor - Logistik
Karosář
Opravář lesnických strojů
Silniční technika
 

 

Přijímáme přihlášky na dálkové  studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"

 

Ke studiu všech oborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, KarosářAutolakýrník, Silniční technika, Operátor -  Logistik) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

 

Přihlášky 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Přijatí uchazeči

 • najdou se v seznamu přijatých pod přiděleným registračním číslem, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je na veřejně přístupném místě ve škole,
 • ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých potvrdí svůj zájem vzdělávat se v dané střední škole zápisovým lístkem,
 • rozhodnutí se neodesílají, zveřejněním seznamu přijatých se rozhodnutí považují za oznámená.

Nepřijatí uchazeči

 • obdrží rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo si jej vyzvednou ve střední škole,
 • proti rozhodnutí mohou podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu uchazeče, proti kterému rozhodnutí směřuje (č. j. a datum vyhotovení), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor a také, co odvolatel navrhuje,
 • mohou podat přihlášky do dalších kol přijímacího řízení.

Aktuální videa k nabízeným oborům