Nové šablony pro ISŠ

lOGO ŠABLONA

NOVÉ ŠABLONY PRO ISŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU

  • Úplný název projektu: Nové šablony pro ISŠ Vysoké nad Jizerou
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007926
  • Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
  • Velikost rozpočtu: 864 575 Kč

 

Stručná anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Konkrétně budou ve škole po dobu dvou školních let působit dva koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele, kteří budou upevňovat a dále rozvíjet partnerství a spolupráci se sociálními partnery z řad zaměstnavatelů, případně dalších aktérů na trhu práce.

Celému pedagogickému sboru bylo v rámci projektu umožněno vzdělávání v oblastech, které si učitelé sami zvolili pro svůj osobnostně profesní rozvoj. Navíc bude profesní růst, zejména v případě mistrů odborného výcviku, podpořen zapojením odborníka z praxe, který vnese do výuky nové trendy a poznatky ze svého oboru a obohatí vyučování novými vyučovacími metodami. Vyučující anglický jazyka budou podpořeni ve vzájemné spolupráci a předávání si dobré praxe tak, aby byla sjednocena kvalita a kvantita předávaných informací žákům a studentům bez ohledu na konkrétního učitele.

Po dobu dvou školních let bude žákům a studentům naší školy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, umožněno navštěvovat šest paralelních běhů doučování se zaměřením na nejvíce problematické předměty a témata.