Maturitní zkoušky

Jak se přihlásit k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2024.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK -podzimní termín MZ 2024   
 Písemná část a didaktické testy MZ
A4T, N4T, L2FS
2. 9. 2024  8:00 h. Český jazyk a literatura písemná práce
2. 9. 2024  8:00 h. Anglický jazyk písemná práce
2. - 3. 9. 2024  - pozvánka do Semil Matematika didaktický test
2.  - 3. 9 . 2024 - pozvánka do Semil Anglický jazyk didaktický test
2.  - 3. 9 . 2024  - pozvánka do Semil Český jazyk a literatura didaktický test
Profilová část MZ- praktická a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)
Autotronik   N4T
13. 9.  2024 ústní zkouška + obhajoba maturitní práce  
Autotronik A4T    
13. 9.  2024 ústní zkouška + obhajoba maturitní práce  
Logistické a finanční služby  LFS2
29. 8. 2024 od 7:00 h. praktická zkouška
13. 9.  2024 ústní zkouška

 

Užitečné odkazy:

 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Od 4. ledna 2024 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 4. 1. 2024 - registrace zde

Postup pro registraci na výsledkový portál...více zde

 

Přehled témat k maturitní zkoušce 2023/24 -  profilová část


Model maturitní zkoušky pro rok 2023/24
Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024 POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY)
SPOLEČNÁ ČÁST    český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika  matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST  český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky https://maturita.cermat.cz/

Sledujte více na https://maturita.cermat.cz/