Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - kritéria - výsledky přijímacího řízení

Vyhlašujeme IV. kolo přijímacího řízení pro tyto studijní obory:
39-41-L/01 Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla, dvouleté zkrácené studium
37-42-L/51 Finanční a logistické služby - denní dvouleté nástavbové studium

Vyhlašujeme IV. kolo přijímacího řízení pro tyto učební obory:
23-61-H/01 Autolakýrník
23-65-H/03 Silniční technika
41-56-H/02 Opravář  lesnických strojů
66-53-H/01 Operátor-Logistik

Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení....více zde

Konec přijímaní příhlášek je 27. 8. 2021!


 

Výsledky přijímacího řízení  III. kola pro učební obory:

Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik motocyklů…….výsledky zde
Opravář lesnických strojů……..výsledky zde
Silniční technika…….výsledky zde
Operátor-Logistik…….výsledky zde

Výsledky přijímacího řízení III. kola pro studijní obory:

Autotronik čtyřleté studium…….výsledky zde
Logistické a finanční služby…….výsledky zde
Autotronik dvouleté studium…….výsledky zde 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Kritéria III. kola přijímacího řízeni pro školní rok 2021/2022....více zde

Zveřejněno 18. 6. 2021.

Výsledky přijímacího řízení II. kola pro studijní obory:

Logistické a finanční služby…….výsledky zde
Autotronik dvouleté studium…….výsledky zde 

Nástup ke studiu nám potvrďte (pokud jste již neučinili) na tomto formuláři, který doručíte na sekretariát školy nejdéle do 18. 6. 2021.....formulář ke stažení zde.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Kritéria III. kola přijímacího řízeni pro školní rok 2021/2022....více zde


 

Výsledky přijímacího řízení  I. kola pro učební obory:

Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik motocyklů…….výsledky zde
Opravář lesnických strojů……..výsledky zde
Autolakýrník…….výsledky zde
Karosář…….výsledky zde
Silniční technika…….výsledky zde
Operátor-Logistik…….výsledky zde

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zveřejněno 19. 5. 2021.

Výsledky přijímacího řízení I. kola pro studijní obory:

Autotronik čtyřleté studium…….výsledky zde

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Logistické a finanční služby…….výsledky zde
Autotronik dvouleté studium…….výsledky zde 

Nástup ke studiu nám potvrďte (pokud jste již neučinili) na tomto formuláři, který doručíte na sekretariát školy nejdéle do 2. 6. 2021.....formulář ke stažení zde.

Dne 19. 5. 2021 mohou střední školy nejdříve zveřejnit výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků (pro náhradní termín nejdříve 14. 6. 2021). Nejpozději mohou zveřejnit výsledky 21. 5. 2021 (v náhradním termínu 16. 6. 2021).
 
 
PŘIJATÍ UCHAZEČI (resp. zákonní zástupci nezletilých uchazečů):
 • najdou se v seznamu přijatých pod přiděleným registračním číslem, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je na veřejně přístupném místě ve škole,
 • ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých potvrdí svůj zájem vzdělávat se v dané střední škole zápisovým lístkem,
 • rozhodnutí se neodesílají, zveřejněním seznamu přijatých se rozhodnutí považují za oznámená.
 
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI (resp. zákonní zástupci nezletilých uchazečů):
 • obdrží rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo si jej vyzvednou ve střední škole,
 • proti rozhodnutí mohou podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu uchazeče, proti kterému rozhodnutí směřuje (č. j. a datum vyhotovení), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor a také, co odvolatel navrhuje,
 • mohou podat přihlášky do dalších kol přijímacího řízení.
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK:
 • potvrzuje úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole,
 • uplatňuje se ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých,
 • uplatňuje se jen JEDNOU,
 •  !!! lze jej vzít zpět (pokud je již jednou uplatněný) v případě přijetí do školy na základě odvolání, uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 školského zákona (talentové zkoušky) a NOVĚ na základě Opatření obecné povahy č. 8 v případě konání přijímací zkoušky v náhradním termínu a následného přijetí v dané střední škole!!!,
 •  zápisový lístek lze uplatnit v závislosti na datu zveřejnění seznamu přijatých 2., resp. 3., resp. 4. 6. 2021, v náhradním termínu 28., resp. 29., resp. 30. 6. 2021.
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
 • seznam přijatých pod přidělenými registračními čísly,
 • zveřejňuje se na dobu alespoň 15 dní,
 • obsahuje výsledek řízení u každého uchazeče,
 • dále obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona,
 • zveřejňuje se na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Informace k testování žáků, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek dne 3. 5. a 4. 5. 2021

Podmínkou pro umožnění účasti na JPZ je: 

 • potvrzení o negativním testu na COVID-19, ne starší než 7 dní, který vám vystaví na kmenové ZŠ,
  (před zahájením zkoušky musíte předložit toto potvrzení)
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • ve výjimečných případech a po předchozí domluvě můžeme provést testování na naší škole
  (v tom případě se musíte dostavit do školy v 7:30 hod.)

Více informací naleznete....zde

Pokud se nemůžete dostavit na řádný termín, oznamte tuto skutečnost co nejdříve naší škole. Zkoušky budet absolvovat v náhradním termínu - viz. níže.
I
nformace ke konání zkoušky jste obdrželi písemně spolu s pozvánkou, kde jsou uvedeny časy, učební pomůcky a další informace.
Začátek administrace zkoušky v učebně je v 8:30 hod. Do školy se dostavte nejdéle 15 minut před zkouškou s platným potvrzením o negativním testu na COVID-19 a s nasazeným respirátorem FFP2. Doprovázející osoby do školy nevstupují a vyčkají mimo budovu školy.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro žáky, kteří se nemohou účastnit žádných termínů
Termín: 2. a 3. 6. 2021

Na tyto termíny vám bude zaslána pozvánka.
 


 

Informace pro uchazeče o učební obory, kteří podali přihlášku do 1. 3. 2021

Všichni uchazeči, kteří splnili zadaná kritéria pro I. kolo obdrží v nejbližší době písemné sdělení o splnění kritérií pro vydání rozhodnutí. Dále obdrží registrační číslo, pod kterým bude na našich www stránkách sděleno rozhodnutí o přijetí. Termín zveřejnění bude 19. 5. 2021. Po tomto termínu musí zájemce o studium do 10 dnů potvrdit nástup na přijatý obor odevzdáním zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí nebudeme posílat písemně, bude pouze zveřejněno pod příslušným registračním číslem na www stránkách školy.
Uchazeče, kteří nesplnili zadaná kritéria, budeme informovat také písemnou formou v nejbližší době.


Informace pro uchazeče o maturitní obory, kteří podali přihlášku do 1. 3. 2021

Uchazeči o čtyřletý obor Autotronik budou konat JPZ ve dnech 3. a 4. 5. 2021. Na tuto zkoušku jim bude zaslána včas písemná pozvánka spolu s registračním číslem, pod kterým zveřejníme na našich www stránkách rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Vyhlášení výsledku přijímacích zkoušek a rozhodnutí bude zveřejněno do konce května. Po tomto termínu musí zájemce o studium do 10 dnů potvrdit nástup na přijatý obor odevzdáním zápisového lístku.
Uchazeči o dvouletý zkrácený obor Autortonik nekonají přijímací zkoušky. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku budou přijati pod podmínkou, že úspěšně ukončí poslední ročník učebního oboru a předloží po nástupu na studium výuční list. Dále musí všichni uchazeči zaslat závazné písemné sdělení o nástupu ke studiu od 1. 9. 2021......ke stažení zde.
Uchazeči o dvouletý nástavbový  obor Logistické a finanční služby nekonají přijímací zkoušky. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku budou přijati pod podmínkou, že úspěšně ukončí poslední ročník učebního oboru a předloží po nástupu na studium výuční list. Dále musí všichni uchazeči zaslat závazné písemné sdělení o nástupu ke studiu od 1. 9. 2021.....ke stažení zde.


Kritéria I. kola přijímacího řízeni pro školní rok 2021/2022....více zde


 

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.
Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.


Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde.. v excelu
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech oborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník, Silniční technika, Operátor Logistik) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image