Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2019 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v podzimním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2019 řediteli své školy.

Další informace k maturitní zkoušce...více zde

 

                 ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

                                                        Podzim 2019          

Jednotné schéma společné části MZ 2019 podzim:

Termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky:

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat od 2. září od 12:00 hodin do 6. září 2019 na spádových školách. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2019 a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Informace o místu a čase konání příslušné zkoušky žák obdrží na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pozvánky budou ředitelům kmenových škol zpřístupněny od 16. srpna 2019.

Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek:

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se v podzimním zkušebním období mohou konat v období od 1. září do 20. září 2019. Konkrétní termíny příslušných zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Termíny musí být stanoveny tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků.

   

Společná část MZ (A4T, N4T, L2FS)

2. 9. 2019-6. 9.2019 Český jazyk a literatura písemná práce
2. 9. 2019-6. 9.2019 Anglický jazyk písemná práce
2. 9. 2019-6. 9.2019 Matematika didaktický test
2. 9. 2019-6. 9.2019 Anglický jazyk didaktický test
2. 9. 2019-6. 9.2019 Český jazyk a literatura didaktický test

Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)

Autotronik   A4T
28. 8. 2019 praktická zkouška
13. 9. 2019 ústní zkouška

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
28. 8. 2019 praktická zkouška vícestopá vozidla
28. 8. 2019 praktická zkouška jednostopá vozidla
13. 9. 2019 ústní zkouška  

 

                                                     Logistické a finanční služby  LFS2

28. 8. 2019 praktická zkouška
13. 9. 2019 ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2019
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky www.novamaturita.cz.

více sledujte na www.novamaturita.cz


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T, N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik N4T jednostopá Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik A4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2,  N4T Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2018

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2018/2019....více zde

Aktuální text školního zákona.....více zde

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 7 .5. 2014, aktuální informace naleznou od 5. 5. 2014 na www.novamaturita.cz nebo na sociální síti Facebook na profilu Udělám maturitu.