Úvod » O nás » Projekty EU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Finanční prostředky je škola oprávněna použít výhradně na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) za vykonanou práci související s činnostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Takto podpoření žáci mohou být flexibilně vybráni školou bez vztahu na odhad uvedený v mimořádném šetření MŠMT. Konkrétní uznatelné činnosti jsou: o individuální doučování žáků školy, o skupinové doučování žáků školy. 


 

Oznámení o zapojení se do projektu NAKAP LK II

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282


Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.
Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


 

Šablony II OP VVV pro ISŠ Vysoké nad Jizerou

 

Úplný název projektu: Šablony II OP VVV pro ISŠ Vysoké nad Jizerou

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016557

Doba realizace projektu: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2021

Velikost rozpočtu: 1 632 762

Stručná anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Konkrétně budou ve škole působit čtyři koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele, kteří budou upevňovat a dále rozvíjet partnerství a spolupráci se sociálními partnery z řad zaměstnavatelů, případně dalších aktérů na trhu práce.

V domově mládeže (DM) budou dva vybraní vychovatelé poskytovat kariérové poradenství zájemcům z řad žáků, případně jejich rodičům.

Vybraným pedagogům (zejména z řad DM) bylo v rámci projektu umožněno vzdělávání v oblastech, které si sami zvolili pro svůj osobnostně profesní rozvoj.

Navíc bude profesní růst pedagogů napříč celou školou podpořen zapojením odborníka z praxe, který vnese do výuky nové trendy a poznatky ze svého oboru a obohatí vyučování novými vyučovacími metodami.

Po dobu čtyř pololetí bude žákům naší školy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, umožněno navštěvovat doučování se zaměřením na nejvíce problematické předměty a témata.

Po tuto dobu budou také otevřeny kluby (čtenářský, zábavné logiky a deskových her, komunikace v cizím jazyce) pro všechny žáky bez rozdílu.

Současně bude vybraným žákům umožněna exkurze v podobě projektového dne mimo školu.


 


INFORMACE O PROJEKTU NAKAP LK I

(respektive o projektových aktivitách realizovaných Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace jakožto jednoho z partnerů projektu)
 
Úplný název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Doba realizace projektových aktivit: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2020
Velikost partnerského rozpočtu: 2.073.557,71 Kč
 
Stručná anotace projektu:
 
V rámci tohoto projektu budou realizovány aktivity zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností žáků základních škol v rámci projektových dnů zaměřených na opravu a údržbu jízdních kol a experimentování s polytechnickými stavebnicemi. Za dobu projektu bud realizováno 20 projektových dnů pro zájemce z řad partnerských základních škol. Projektové dny budou vedeny odborníky z řad vyučujících Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, kteří mají bohaté zkušenosti s prací se žáky základních škol. Projektové dny budou pro žáky základních škol zcela bezplatné a to včetně dopravy, malého občerstvení, případně propagačních předmětů.
 
Po dobu dvou školních let bude žákům Integrovaná střední školy, Vysoké nad Jizerou nabídnuta účast na níže uvedených kroužcích:
 
1) Kroužek opravy a údržby jednostopých vozidel
2) Kroužek zaměřený na práci s diagnostickým přístrojem
3) Kroužek svařování v ochranné atmosféře
4) Kroužek zaměřený na práci s polytechnickými stavebnicemi
5) Kroužek opravy a údržby lesnických strojů a zařízení
6) Kroužek opravy a údržby dvoustopých vozidel
 
Kapacita jednotlivých kroužků je omezena na cca 6 žáků střední školy. Účast na těchto kroužcích je bezplatná, což je však podmíněno závaznou účastí a pravidelnou docházkou. Docházka na kroužky je pro zapsané žáky povinná, kroužky mají charakter běžné výuky.
 
Pro potřeby projektových dnů pro žáky základních škol a kroužků pro žáky střední školy bude zakoupeno nové, špičkové zařízení a vybavení za téměř 1 mil. Kč.
 
Vybraným žákům střední školy bude navíc umožněna bezplatná návštěva IQLANDIE v Liberci, která je jedním z partnerů tohoto projektu.
 
Další informace o projektu naleznete na těchto odkazech:
https://www.kraj-lbc.cz (tiskové zprávy)
www.edulk.cz

 

lOGO ŠABLONA

NOVÉ ŠABLONY PRO ISŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU

Úplný název projektu: Nové šablony pro ISŠ Vysoké nad Jizerou

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007926

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Velikost rozpočtu: 864 575 Kč

 

Stručná anotace projektu:

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

 

Konkrétně budou ve škole po dobu dvou školních let působit dva koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele, kteří budou upevňovat a dále rozvíjet partnerství a spolupráci se sociálními partnery z řad zaměstnavatelů, případně dalších aktérů na trhu práce.

 

Celému pedagogickému sboru bylo v rámci projektu umožněno vzdělávání v oblastech, které si učitelé sami zvolili pro svůj osobnostně profesní rozvoj. Navíc bude profesní růst, zejména v případě mistrů odborného výcviku, podpořen zapojením odborníka z praxe, který vnese do výuky nové trendy a poznatky ze svého oboru a obohatí vyučování novými vyučovacími metodami. Vyučující anglický jazyka budou podpořeni ve vzájemné spolupráci a předávání si dobré praxe tak, aby byla sjednocena kvalita a kvantita předávaných informací žákům a studentům bez ohledu na konkrétního učitele.

 

Po dobu dvou školních let bude žákům a studentům naší školy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, umožněno navštěvovat šest paralelních běhů doučování se zaměřením na nejvíce problematické předměty a témata.

 

Projekt s názvem „Pospolu ke vzdělávání v praxi“

trh

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace v současné době (od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015) realizuje projekt s názvem „Pospolu ke vzdělávání v praxi“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0075 s rozpočtem 4 494 806,44 Kč, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy 54.

Partnerem s finančním podílem na rozpočtu je Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Školy se mohou pomocí projektu vzájemně dobře doplnit a obohatit o nové zkušenosti zejména v praktickém vzdělávání a utužit navázané partnerství.

Cílem projektuje pomocí aktivit zaměřených na získávání praktických znalostí a dovedností studentů (a jejich pedagogů) zlepšit klíčové a odborné kompetence studentů obou škol. Získané poznatky přispějí k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace do profesního života a/nebo k dalšímu vzdělávání v oborech, které si zvolí. Dále budou docházet k výměně zkušeností mezi oběma zapojenými školami, které se vzájemně oborově doplňují, ale teritoriálně si nekonkurují.

Co se v rámci projektu stane?

Klíčovými projektovými aktivitami budou odborný výcvik a praxe u sociálních partnerů, zapojení odborníka z praxe ve výuce žáků a při školení pedagogů, exkurze do podniků sociálních partnerů a výměnný pobyt studentů mezi školami. V průběhu realizace projektu se uskuteční celkem 8 klíčových aktivit.

Za ISŠ Vysoké nad Jizerou se uskuteční dva druhy odborných praxí pro celkem 34 studentů 3. a 4. ročníku studijního oboru Autotronik.

1) Celkem 14 studentů 3. ročníku absolvuje 6 dnů skupinové praxe v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

2) Celkem 20 studentů 4. ročníku absolvuje 15 dnů odborné praxe ve zvolených servisech. Studenti stejného oboru se zúčastní výuky s odborníky z praxe, kteří jim představí nejnovější poznatky z daných oborů. Zároveň bude do projektu zapojeno 10 pedagogů (5 pedagogů teoretického vyučování a 5 pedagogů odborného výcviku), kteří absolvují 5 dnů školení zaměřeného na nejnovější poznatky z oboru. Dále se studenti 1. až 3. ročníku studijního oboru Autotronik zúčastní pěti jednodenních exkurzí do podniků sociálních partnerů. Smyslem jednodenních exkurzí je přiblížit studentům atmosféru ve velkých podnicích, které jsou klíčovými zaměstnavateli v regionech.

Za SŠ PVC Dobruška se v průběhu projektu zúčastní celkem 10 vybraných studentů výměnného pobytu na ISŠ Vysoké nad Jizerou, v jehož rámci se po dobu 4 dnů zapojí do výuky v ISŠ Vysoké nad Jizerou. Studenti si tak budou moci vyměnit své odborné znalosti a dovednosti přímo ve výuce, bude podpořena týmová práce, neformální přátelské vazby a proběhne výměna mimoškolních zkušeností a postřehů z obou škol. Dále absolvuje 57 studentů odborný výcvik/praxi u sociálních partnerů v Podorlickém regionu. Studenti budou pracovat pod vedením zkušených „seniorních“ pracovníků u potenciálních zaměstnavatelů. Další aktivita se zaměřuje na školení 3 pedagogů s důrazem na programování, vývoj aplikací a robotiku, kteří absolvují školení s odborníky z praxe. Mimo jiné bude realizováno celkem 10 jednodenních exkurzí studentů SŠ PVC Dobruška do podniků sociálních partnerů. Exkurze absolvuje vždy 35 vybraných studentů.

Projekty EU : Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů

Vybavení odborných pracovišť pro technické obory ISŠ Vysoké nad Jizerou

ropeu


 


 

 

V rámci projektu ,,Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů“ došlo v Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou k modernizaci technologického vybavení školního pracoviště autolakovny včetně souvisejících a vyvolaných stavebních úprav pro praktickou výuku žáků této školy, zejména oborů Autolakyrník a Karosář – výměna stávajícího technologického zařízení a doplnění nového technologického celku (multifunkční pracoviště), které zajistí lepší uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce.

logo U3    Projekt UNIV 3

Projekt UNIV 3- podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.modernizovat proces akreditací

4.podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Vstup na trh práce pravou nohou

trh
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace v současné době (od 15.1.2013 do 30.11.2013) realizuje projekt s názvem „Vstup na trh práce pravou nohou“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/02.0055 s rozpočtem 2.543.433,36 Kč, který je financován z Globálního grantu Libereckého kraje, oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Cílem projektu je další zkvalitnění přípravy žáků naší školy na vstup na trh práce. Zásadní měrou bude posílena orientace žáků na trhu práce. V protikladu k současné vysoké úrovni odborné přípravy bude vylepšena nedostatečná vybavenost žáků v rovině mezilidské komunikace, sebeprezentace a klientské péče.
Komu je projekt určen?
Během projektu bude podpořeno celkem 90 žáků před-závěrečných ročníků naší školy a 3 vybraní pedagogové.
Co se v rámci projektu stane?
Žáci budou interaktivní formou vybaveni vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšný vstup na pracovní trh v rámci tematických okruhů: komunikace a (sebe)prezentace, klientská péče a trh práce. Získávání výše uvedených znalostí a dovedností bude probíhat formou třídenního výjezdního kurzu a následně realizací celkem 9 jedinečných půldenních seminářů (z nichž každý bude realizován pětkrát) zaměřených na 3 tematické okruhy. Za školení budou zodpovědní lektoři - odborníci na daná témata společně s proškolenými pedagogy naší školy.
Dále proběhne celkem 15 půldenních seminářů pro všechny zúčastněné žáky s odborníky z praxe - zástupci zaměstnavatelů v regionu z relevantních oborů (servis a údržba motorových vozidel, obchod s motorovými vozidly, autodoprava atd.). Bude se jednat zejména o osoby na vedoucích pozicích s odpovídající odbornou praxí a profilem umožňujícím jim vystupovat v roli experta a vzoru pro žáky.
Minimálně 3 vybraní žáci 3. ročníku oboru Autotronik absolvují dlouhodobou stáž (8 x 3 dny) u prestižního zaměstnavatele v oboru.
Tři vybraní pedagogové s přímou vazbou na žáky zapojené do projektu projdou intenzivním tréninkem lektorů v rozsahu 3 x 2 dny se zaměřením na výše uvedené tematické okruhy tak, aby během projektu (i po jeho ukončení) byli schopni samostatně se žáky pracovat.

Projekty EU : IQ Industry

logo IQ industry

Název projektu: Inovace - kvalifikace profesní přípravy (INNOVATION - QUALIFICATION OF PROFFESSIONAL PREPARATION )

ISŠ Vysoké nad Jizerou je pilotní školou pro autoobory v Libereckém kraji. Do projektu IQ Industry je škola zapojena od začátku tohoto projektu. Škola má statut regionálního centra pro Liberecký kraj.

Adresář akreditovaných témat k 28. 2. 2011

Akreditace

AutoSAP-dle krajů

Odkaz na stránky projektu : Inovace - kvalifikace profesní přípravy

Projekty EU : NZZ

NZZ

Nová závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ISŠ Vysoké nad Jizerou je pilotní školou pro autoobory v Libereckém kraji. Do NZZ je škola zapojena od začátku tohoto projektu. Podílí se především s ostatními pilotními školami ČR na vlastní tvorbě podoby závěrečné zkoušky pro učební obor Mechanik opravář motorová vozidla.

Co je nového na nové závěrečné zkoušce

Pro řešení tohoto projektu bylo velmi významné, že jeho myšlenka vycházela především z reálných potřeb pedagogické praxe. Již před jeho začátkem vznikly v některých oborech vzdělání spontánní aktivity, které směřovaly ke sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky. Vyvíjela je skupina odborných škol, kterým se jevil dosavadní stav, kdy si každá škola mohla sestavovat obsah závěrečné zkoušky v podstatě jen podle vlastních potřeb a podmínek, jako nepřijatelný. Vedl totiž k tomu, že ve školách realizujících stejný obor vzdělání mohla mít závěrečná zkouška velmi rozdílnou úroveň náročnosti. Některé ze škol v ní ověřovaly opravdu všechny kompetence významné pro výkon dané profese, jiné však (zejména z důvodu nedostatečného materiálního či prostorového vybavení) obsah závěrečné zkoušky příliš zjednodušovaly. Z nespokojenosti s tím vznikl záměr založit závěrečnou zkoušku pro daný obor vzdělání na jednotném zadání témat všech částí závěrečné zkoušky. 

Projekty EU -  UNIV 2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na
http://www.nuov.cz/univ2k


UNIV 2

Projekty EU : Další významná investiční akce v ISŠ Vysoké nad Jizerou.

zatepleni
Po roce provozu nové autolakovny, která byla vybudována za více než 30 mil. Kč, začala 1. srpna 2009 nová významná akce, která nese název „ Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ISŠ, Vysoké nad Jizerou „ . Ta spočívá v celkovém zateplení obvodového zdiva, půdních prostor i sklepních částí včetně výměny téměř 300 oken.
Celková cena díla je 18 734 984,- Kč ( 22 294 633 Kč s DPH ).
Tento projekt je z 85% spolufinancován Evropskou unií ( OPŽP ), dotace SFŽP ČR je 5 % a Liberecký kraj jako zřizovatel se podílí 10 %.
Akce má trvat celý rok, dílo má být předáno nejpozději do 31. srpna 2010.