Úvod » O nás » Zahraniční stáže

Zahraniční stáže –  Erasmus+   ve školním roce 2017-18

Do projektu jsou zapojeny partnerské subjekty, Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou v České republice, ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. Hubera Walbrzych v Polsku, autorizovaný autoservis Citroen Mega Car M. Chojwa, J. Kowalski Spółka  Jawna Walbrzych v Polsku a Stredná odborná škola lesnícká v Tvrdošíně na Slovensku.  Stáží se zúčastnilo 8 pedagogických pracovníků - učitelů odborného výcviku, 4 žáci učebního oboru 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů a  8 žáků učebního oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ve věku 17-19 let.

Pedagogové po dobu 5 dnů studovali  systém odborného vzdělávání učebního oboru Opravář lesnických strojů ve slovenské škole, seznámili se se zejména s  výukou odborného výcviku, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery ve slovenských podmínkách a začleňování požadavků trhu práce a sociálních partnerů do odborného vzdělávání. Nedílnou součástí stáží bylo získání informace o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve skupině stážistů byli pracovníci všech odborností potřebných pro praktickou přípravu učebního oboru Opravář lesnických strojů.  Všichni sledovali jeden konkrétní cíl - poznat  systém odborného vzdělávání v oblasti opravárenství lesnických strojů, porovnat způsoby a formy vzdělávání u nás a na Slovensku a získat nové inovativní a neotřelé výukové metody, techniky a postupy. Účastníci pracovali v odborných učebnách školy, odborných dílnách, navštívili sociální partnery, získali přehled o organizaci vzdělávání, prostudovali vzdělávací programy, metodiku a organizaci výuky. Zúčastnili se náslechů v hodinách odborných předmětů, zapojili se do práce v odborném výcviku a porovnali výstupy vzdělání vzhledem k potřebám trhu práce. Výstupem stáže je ucelený přehled o způsobech vzdělávání v opravárenství lesnických strojů. Všechny materiály byly předloženy a prezentovány na předmětových komisích a  poznatky dobré praxe byly zahrnuty do ŠVP a jsou používány v teoretické a praktické výuce. Stáž se uskutečnila v termínu 26.2. - 2.3.2018.

Erasmus18_1Erasmus18_4

Jednotlivé stáže žáků byly dvoutýdenní a žáci pracovali v odborných dílnách partnerských škol, v odborných učebnách a ve smluvním pracovišti školy - v autorizovaném autoservisu Citroen (Polsko). Hlavním cílem byl rozvoj profesních vědomostí a dovedností a také osobnostní rozvoj žáků. Žáci tímto neformálním způsobem poznali jiné země, jinou pracovní a sociální kulturu, morálku a životní styl, a proto je nezanedbatelnou významnou součástí projektu mobility i jeho interkulturní aspekt. Žáci měli možnost ověřit si svoji zručnost v oboru a svoje vědomosti v reálné praxi v přímé konfrontaci nejen s dospělými pracovníky, ale především s žáky partnerských škol. Smyslem stáží bylo také  motivovat žáky k dalšímu sebevzdělávání, což jim umožní lepší start a začlenění do reálného pracovního života. Stáže rozvíjeli odborné kompetence žáků v oblasti opravárenství automobilové a speciální lesnické  techniky, diagnostiky závad a jejich odstraňování, speciálních  svářecích metod využívaných v opravárenské praxi, simulace závad na cvičných panelech a v oblasti  základů práce s diagnostickými přístroji. Všechny tyto činnosti měli možnost provádět na zařízeních, která vysílající organizace nemá k dispozici. Stáže se uskutečnily v termínech: Slovensko 2.10. - 13.10.2018, Polsko 5.2. - 16.3.2018.

Erasmus18_2Erasmus18_3

Velmi důležitým výstupem je Europass Mobility, který potvrzuje zahraniční odbornou praxi a popisuje schopnosti a dovednosti získané v průběhu stáže. Dalším výsledkem  je hodnocení jednotek učení ECVET popisující splněné jednotky výsledků učení. Výstupy jsou také prezentace, fotodokumentace, hodnotící zprávy, které žáci po skončení stáží zpracovali . Zkušenosti a výsledky ze stáží jsou prezentovány při všech aktivitách školy, na webových stránkách a v regionálním tisku. Výstupem projektu je také jedinečná osobní a profesní zkušenost žáků.

 

 

Erasmus+  ve školním roce 2016-2017

Do projektu jsou zapojeny partnerské subjekty, Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou v České republice, ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. Hubera Walbrzych v Polsku, autorizovaný autoservis Citroen Mega Car M. Chojwa, J. Kowalski Spółka Jawna Walbrzych v Polsku a Stredná odborná škola lesnícká v Tvrdošíně na Slovensku. Stáží se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků a 13 žáků učebních oborů 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů a 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ve věku 17-19 let. Stáže na Slovensku se zúčastnilo 5 žáků a stáže v Polsku 8 žáků.

15

Pedagogové po dobu 4 dnů studovali tamní systém odborného vzdělávání, seznámili se s metodikou výuky i odborného výcviku, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery v polských podmínkách a začleňování požadavků trhu práce a sociálních partnerů do odborného vzdělávání. Nedílnou součástí stáží bylo získání informace o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt je cíleně zaměřen na získání informací a zkušeností ve výuce oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Stáže se zúčastnili pedagogičtí pracovníci, kteří daný obor profesně zaštiťují a podílejí se na jeho dalším rozvoji. Stáž v rámci programu Erasmus+ jim umožnila získat mnoho teoretických a praktických poznatků, zkušeností a dovedností, aby je mohli dále předávat svým žákům a začlenit je do svých učebních plánů. Ve skupině stážistů byli pracovníci jednotlivých úseků vysílající organizace - odborná výuka a odborný výcvik. Každá skupina sledovala jeden konkrétní cíl - poznat komplexně systém vzdělávání v oblasti autooborů, porovnat způsoby a formy vzdělávání u nás a v Polsku a získat nové inovativní a neotřelé výukové metody, techniky a postupy. Účastníci pracovali v odborných učebnách školy, odborných dílnách, navštívili sociální partnery, získali přehled o organizaci vzdělávání, prostudovali vzdělávací programy, metodiku a organizaci výuky. Zúčastnili se náslechů v hodinách odborných předmětů, zapojili se do práce v odborném výcviku a porovnali výstupy vzdělání vzhledem k potřebám trhu práce. Výstupem stáže je ucelený přehled o způsobech vzdělávání v autooborech. Všechny materiály byly předloženy a prezentovány na předmětových komisích. Poté jsou poznatky dobré praxe zahrnuty do ŠVP a používány v teoretické a praktické výuce. Stáž se uskutečnila v termínu 25.10. - 28.10.2016. V tomto týdnu jsou v ČR podzimní prázdniny a neomezil se tak podstatně chod školy.

43

Jednotlivé stáže žáků byly dvoutýdenní a žáci pracovali v odborných dílnách partnerských škol, v odborných učebnách a ve smluvním pracovišti školy - v autorizovaném autoservisu Citroen (Polsko). Hlavním cílem je rozvoj profesních vědomostí a dovedností a také osobnostní rozvoj žáků. Žáci tímto neformálním způsobem poznali jiné země, jinou pracovní a sociální kulturu, morálku a životní styl, a proto je nezanedbatelnou významnou součástí projektu mobility i jeho interkulturní aspekt. Žáci měli možnost ověřit si svoji zručnost v oboru a svoje vědomosti v reálné praxi v přímé konfrontaci nejen s dospělými pracovníky, ale především s žáky partnerských škol. Smyslem stáží je motivovat žáky k dalšímu sebevzdělávání, což jim umožní lepší start a začlenění do reálného pracovního života. Stáže rozvíjeli odborné kompetence žáků v oblasti opravárenství automobilové a speciální lesní techniky, diagnostiky závad a jejich odstraňování, speciální svářecí metody využívané v opravárenské praxi, simulace závad na cvičných panelech, základy práce s diagnostickými přístroji. Zaměření a obsah stáží je cíleně sestaven v souladu s profesním zaměřením jednotlivých stážistů. Odborné kompetence byly rozvíjeny jak v teoretické oblasti v odborných učebnách, tak v odborném výcviku v odborných dílnách a také ve smluvním pracovišti školy - v autorizovaném autoservisu Citroen (Polsko). Stáže se uskutečnily v termínech: Slovensko 2.10. - 15.10.2016, Polsko 12.3. - 25.3.2017. Velmi důležitým výstupem je Europass Mobility, který potvrzuje zahraniční odbornou praxi a popisuje  schopnosti a dovednosti získané v průběhu stáže a Certifikát ECVET popisující splněné jednotky výsledků učení. Dalšími výstupy jsou prezentace, fotodokumentace, hodnotící zprávy, které žáci po skončení stáží zpracovali . Zkušenosti a výsledky ze stáží jsou prezentovány při všech aktivitách školy, na webových stránkách a v regionálním tisku. Výstupem projektu je také jedinečná osobní a profesní zkušenost žáků.

 

Odborná stáž žáků na Slovensku  - Erasmus+

1.10.2017 odjedou v rámci programu Evropské unie Erasmus+  na dvoutýdenní odbornou stáž do slovenské partnerské školy – Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíně - 4 žáci učebního oboru  Opravář lesnických strojů. Žáci budou společně se slovenskými žáky pracovat v odborných dílnách školy, na trenažérových pracovištích školy a na pracovištích v lesních porostech. Zúčastní se  také odborných exkurzí  ve firmách LKT s.r.o. Trstená a Fontana  a.s.  Dolný Kubín.

Slovenská škola se postará i o volná odpoledne a žáci tak absolvují prohlídku Oravského hradu a  Demänovské jeskyně, vykoupou se v termálním koupališti, prohlédnou si  Oravskou přehradu, navštíví skanzen Zuberec,  zahrají si bowling, vystoupí na jeden z vrcholů Roháčů…. 

Všichni také projdou procesem ověření  získaných znalostí a dovedností  ECVET,  pro který byly vytvořeny tři jednotky výsledků učení:  Výměna řetězu motorové pily, koutový svar – obloukové svařování a obsluha hydraulické ruky.

 

Odborná stáž žáků v Polsku 2017 - Erasmus+

12. března 2017 odjede v rámci programu Evropské unie Erasmus+  na dvoutýdenní odbornou stáž do polské partnerské školy – Zespól Szkól Nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Walbrzychu – 8 žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Polská partnerská škola je školou obdobného charakteru jako naše škola. Vzdělává žáky v učebních i maturitních oborech zaměřených na autoobory a mechatroniku. Škola je svojí širokou nabídkou technických oborů největší školou v regionu.

Odborná stáž žáků bude zaměřena na opravárenské a diagnostické práce při opravách automobilů. Stážisté budou pracovat s moderními diagnostickými zařízeními, na simulačních panelech, v odborných učebnách a v odborných dílnách školy v běžném pracovním kolektivu žáků partnerské školy. Dovednosti budou získávat i v autorizovaném autoservisu Citroen, kde se zapojí do běžných pracovních činností. Do odborné praxe jsou začleněny také odborné exkurze  ve firmách – Faurecia Walbrzych a Toyota Motor. Polská škola se postará i o volná odpoledne a žáci tak absolvují prohlídku zámku Ksiacz, nově opravených dolů a elektrárny, zasportují si v tělocvičně a v aquaparku.

Všichni projdou procesem ověření získaných znalostí a dovedností  ECVET, pro který byly vytvořeny dvě jednotky výsledků učení: Výměna motorového oleje a výměna pneumatiky.

 

Slovenští žáci ve Vysokém nad Jizerou

 

13. března 2017 přijede šest slovenských žáků s pedagogickým dozorem, kteří v rámci programu Evropské unie Erasmus+ budou v naší škole realizovat třítýdenní odbornou stáž. Budou to žáci  třetího ročníku oboru Opravář lesnických strojů ze Střední odborné školy lesnické v Tvrdošíně. Během stáže budou pracovat v odborných dílnách školy - v lakovně, v motorkářské dílně, v odborné elektrotechnické učebně, v diagnostické dílně, ve svařovně a v dílnách určených pro běžné opravy automobilní a lesnické techniky.

 

Kromě práce jsme připravili i program na volná odpoledne a víkendy. Chceme jim ukázat a také představit zdejší region. Prohlédnou si místní muzeum, navštíví pohyblivý betlém ve Staré Vsi a Bozkovské jeskyně. Projdou si také Harrachov - místní sklárnu, muzeum Šindelku, Mumlavské vodopády a svezou se na bobové dráze. O víkendu navštíví Prahu a Liberec. Program je doplněn i aktivním sportem. Kromě bowlingu a kuželek si s našimi žáky zahrají fotbal, basketbal a volejbal.

Věříme, že připravený program naplní očekávání slovenských stážistů a že si odvezou hezké zážitky a zejména spoustu nových odborných znalostí a dovedností.

 

Odborná stáž žáků na Slovensku  - Erasmus+

 V rámci programu Erasmus+  se 2. – 15.10. 2016  zúčastnilo 5 žáků učebního oboru Opravář lesnických strojů  odborné stáže ve slovenské partnerské škole – Střední odborné škole lesnické v Tvrdošíně. Jedná se o našeho dlouholetého partnera, který  patří ve vzdělávání lesnických oborů k republikové špičce.

Erasmus Slovensko4Erasmus Slovensko3

Hlavní cílem bylo rozšířit žákům odborné dovednosti a umožnit jim získat nové poznatky v oblasti opravárenství a diagnostiky a zlepšit jejich orientaci v nových technologických postupech, materiálech a zařízeních.   Společně se slovenskými žáky pracovali na opravách, údržbě  a základech obsluhy lesnické techniky - motorových pil, lesních kolových traktorů,  traktorů s lesnickou nástavbou a  vyvážecích traktorů.  Zajímavá byla  pro žáky práce na svářecím trenažeru, kde si vyzkoušeli různé svary a svářecí polohy Na  trenažéru se také naučili ovládat  hydraulickou ruku, kde na základě předvedených znalostí a dovedností získali  Osvědčení pro práci s hydraulickou rukou. Pod vedením  učitelů odborného výcviku  se dále seznámili s technologickými postupy, opravami a údržbou motorových pil a naučili se používat diagnostické přístroje pro určení závad.

Všichni   prošli procesem ověření  získaných znalostí a dovedností  ECVET,  pro který byly vytvořeny tři jednotky výsledků učení (výměna řetězu motorové pily, koutový svar – obloukové svařování a obsluha hydraulické ruky). Do odborné praxe byly začleněny také odborné exkurze LKT Trstěná a  Fontana  Dolný Kubín.

Slovenská škola se postarala i o volná odpoledne a připravila pro žáky velmi pestrý program.  Žáci si prohlédli Oravský hrad, Demanovskou jeskyni a Oravskou přehradu, navštívili termální koupaliště v Jasné a v Oravici,  svezli se Kysucko-oravskou lesní železnicí, prošli  skanzen v Zuberci a Dřevěný kostelík ve Tvrdošíně, který je zapsaný v UNESCO. Velkým zážitkem  byla vycházka do Západních Tater – Roháčů.

V březnu příštího roku přijede na tři týdny 6 slovenských žáků z Tvrdošína v rámci programu Erasmus+  do naší školy a my jim tak budeme moci veškerou vynikající péči oplatit.

 

Pedagogové ISŠ Vysoké nad Jizerou v Polsku

24. října odcestovalo v rámci programu Erasmus+  šest pedagogů odborné přípravy autooborů na čtyřdenní stáž do polské partnerské školy ve Walbrzychu. S partnerskou školou ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im. M. T. Hubera spolupracujeme již několik let. Hlavním garantem stáže byl pan ředitel Mgr. Piotr Krzywda, který má velké zkušenosti s realizací projektů. Kvalitu stáže a předem připravený program zaštítili jeho zástupci Mgr. Marek Wieczorek a Halina Rawińska.

Polsko ped1Polsko ped2

Pedagogové po dobu stáže  studovali tamní systém odborného vzdělávání, seznámili se  s metodikou výuky teorie  i odborného výcviku,  poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery v polských podmínkách a začleňování požadavků trhu práce a sociálních partnerů do odborného vzdělávání. Nedílnou součástí stáže  bylo získání informací o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Praktickou a velmi přínosnou náplní  byla prohlídka a činnost v odborných učebnách školy – elektrotechniky, mechatroniky a CNC učebny. Během stáže proběhly také odborné exkurze ve firmách Faurecia a Citroën. Zajímavá byla též  prohlídka zámku Ksiacz, nově opravených dolů Stara Kopalnia a  vodní elektrárny v Zagórzu Ślaskim.

Všichni pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli byli velmi vstřícní a jepotěšující, že získané kontakty s partnerskou školou přetrvávají a dále se rozvíjí. 

 

Odborná stáž žáků na Slovensku 2016 - Erasmus+

2. 10. 2016 odjelo v rámci programu Evropské unie Erasmus+ na dvoutýdenní odbornou stáž do slovenské partnerské školy – Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíně - 5 žáků učebního oboru Opravář lesnických strojů.  Hlavní cílem stáže je rozšířit žákům odborné dovednosti a umožnit jim získat nové poznatky v oblasti opravárenství a diagnostiky lesnických strojů a zlepšit jejich orientaci v nových technologických postupech, materiálech a zařízeních. Žáci budou společně se slovenskými žáky pracovat v odborných dílnách školy, na trenažérových pracovištích školy a na pracovištích v lesních porostech. Do odborné praxe jsou začleněny také odborné exkurze  ve firmách LKT Trstěná a Fontana Dolný Kubín. Slovenská škola se postará i o volná odpoledne a žáci tak absolvují prohlídku Oravského hradu, prohlídku Stanišovské jeskyně, koupání v termálních koupalištích, svezení Oravskou železnicí, návštěvu skanzenu, muzea, bowlingu, výstup na jeden z vrcholů Roháčů….
Všichni také projdou procesem ověření získaných znalostí a dovedností ECVET, pro který byly vytvořeny tři jednotky výsledků učení: Výměna řetězu motorové pily, koutový svar – obloukové svařování v CO2  a obsluha hydraulické ruky.

Odborná stáž žáků na Slovensku 2015 - Erasmus+

První realizovanou stáží byla dvoutýdenní odborná stáž ve slovenské partnerské škole – Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíně v listopadu 2015. Jedná se o našeho dlouholetého partnera, který zajišťuje stáže pro obor Opravář lesnických strojů. Stáže se zúčastnili 4 žáci - 2 žáci byli z druhého ročníku a 2 žáci  ze třetího ročníku. Slovenská partnerská škola patří ve vzdělávání lesnických oboru k republikové špičce a bylo to znát i v průběhu stáže. Hlavní cílem bylo rozšířit žákům odborné dovednosti a umožnit jim získat nové poznatky v oblasti opravárenství a diagnostiky a zlepšit jejich orientaci v nových technologických postupech, materiálech a zařízeních. Žáci pracovali dle schváleného pracovního programu. Ve slovenské škole žáci pracovali v odborných dílnách školy, na trenažérových pracovištích školy a na pracovištích v lesních porostech.  Pracovali  společně se slovenskými žáky a kromě začlenění do odborného výcviku rozvíjeli i komunikační dovednosti. 

erasmus Slovensko1erasmus Slovensko2Společně pracovali na opravách, údržbě  a základech obsluhy lesnické techniky - motorových pil, lesních kolových traktorů,  traktorů s lesnickou nástavbou, vyvážecích traktorů  a naučili se používat speciální technickou diagnostiku. Zajímavá byla  pro žáky práce na svářecím trenažeru, kde si vyzkoušeli různé svary a svářecí polohy. Praktické zkušenosti  získali ve svářecí dílně pod dohledem svářecích technologů. Na dalších trenažérech se naučili ovládat manipulátory, hydraulickou ruku a vyvážecí techniku. Dovednosti  si pak ověřili  v lesním porostu.  Pod vedením  učitele odborného výcviku  se žáci seznámili s technologickými postupy, opravami a údržbou motorových pil a naučili se používat diagnostické přístroje pro určení závad. Všichni  splnili pracovní program stáže a prošli procesem ověření  získaných znalostí a dovedností  ECVET,  pro který byly vytvořeny dvě jednotky výsledků učení – výměna řetězu motorové pily a koutový svar – obloukové svařování. Specifickým cílem  byla  práce s technickou dokumentací pro opravárenskou činnost. Žáci se naučili zhotovovat jednoduché strojní součásti  potřebné k opravě speciální lesnické techniky. Do odborné praxe byly začleněny také odborné exkurze LKT Trstěná, Fontana  Dolný Kubín. Slovenská škola se postarala i o volná odpoledne a připravila pro žáky velmi pestrý program. Nezapomenutelná byla prohlídka Oravského hradu, který je mimo jiné znám z mnoha pohádek a je jedním z nejkrásnějších hradů na Slovensku. Zážitků bylo spousta – Stanišovská jeskyně, termální koupaliště, Oravská železnice, skanzen, muzea, bowling, Dřevěný kostelík ve Tvrdošíně, který je zapsaný v UNESCO. Nejsilnějším zážitkem však byla Babí hora s výškou 1725 m.n.m.

Naši žáci v Polsku -  Erasmus+

6.  března 2016 odcestovalo osm žáků druhého ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel do polské partnerské školy ve Walbrzychu. S partnerskou školou ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im M. T. Hubera spolupracujeme již deset let a všechny realizované stáže měly  vždy velmi vysokou úroveň. 

erasmus polsko1Erasmus polsko2

      Stáž byla zaměřena na opravárenské a diagnostické práce při opravách automobilů. Žáci pracovali  v odborných dílnách školy, v autoservisu Citroen a v odborných učebnách školy. Po dobu stáže pracovali ve dvou skupinách. Po týdnu se na pracovištích vyměnili. V dílnách pracovali ve všech specializovaných pracovištích (motorů, podvozků, pneuservis) a vyzkoušeli   různé opravárenské techniky a postupy. Pracovali společně s polskými žáky a rozvíjeli tak i komunikační dovednosti v polském jazyce. Pod vedením mistrů odborného výcviku se naučili používat speciální diagnostická zařízení a nové technologické postupy. Velmi oblíbená byla mezi stážisty odborná praxe v autorizovaném autoservisu Citroen, kde žáci pracovali na běžných zakázkách. Byla to opravdová škola života.  Žákům věnovali zkušení odborníci, kteří jim umožnili pracovat s moderními diagnostickými přístroji a naučili je nové metody a technologické postupy. Spokojenost s odbornou praxí v Citroenu byla oboustranná a zaměstnanci žáky chválili za jejich přístup k práci. Nejnovější metody  v opravárenství a diagnostice si žáci vyzkoušeli v odborných učebnách autotroniky a  elektrotechniky. Pod vedením  odborných učitelů pracovali na cvičných a simulačních panelech, kde odstraňovali závady, které mohou v praxi nastat. Zajímavá  byla pro žáky práce v učebně mechatroniky, kde si  vyzkoušeli tvorbu pneumatických obvodů a získali poznatky v oblasti  robotiky. Specifická  byla práce v učebně CNC. Zde žáci získali základy práce s technickou dokumentací a vyzkoušeli si technologický postup od návrhu programování až po výrobu jednoduché strojní součásti. Součástí stáže byly  také odborné exkurze – Faurecia Walbrzych, Toyota Motor.  Všichni splnili pracovní program stáže  a  prošli procesem ověření  získaných znalostí a dovedností ECVET,  pro který byly vytvořeny dvě jednotky výsledků učení – výměna pneumatiky a výměna motorového oleje. Polští pedagogové se velmi pochvalně vyjadřovali o zručnosti, odborných znalostech a pracovní morálce našich žáků.

       Zážitkem byl i pestrý program pro volný čas. Společně s našimi žáky se jich účastnili také žáci a žákyně z partnerské školy. Společně sportovali v tělocvičně a byli také v aquaparku. Zajímavá byla prohlídka zámku Ksiacz, nově opravených dolů i elektrárny. Během volnočasových aktivit se žáci skamarádili a trávili společně hodně volného času. Je potěšující, že získané kontakty přetrvávají a dál se rozvíjejí. Na konci stáže žáky přijal starosta města, který kladně hodnotil spolupráci obou škol v odborné přípravě žáků.

 

Odborná stáž pedagogů na Slovensku 2015 - Erasmus+

Stáže se zúčastnilo 8 odborných pedagogických pracovníků – učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Pedagogové po dobu jednoho týdne studovali systém odborného vzdělávání učebního oboru Opravář lesnických strojů ve slovenské partnerské škole – Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíně. Seznámili se s metodikou výuky teorie i odborného výcviku, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery ve slovenských podmínkách a začleňování požadavků trhu práce. Získali informace o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastnili se náslechů v hodinách odborných předmětů, zapojili  se do práce v odborném výcviku a porovnali výstupy vzdělání vzhledem k potřebám trhu práce. Výstupem stáže je  přehled o způsobech vzdělávání v oboru Opravář lesnických strojů ve slovenské škole.Materiály  byly předloženy a prezentovány na poradách vedení  a předmětových komisích.  Poznatky dobré praxe byly zahrnuty do vzdělávacího programu školy.   Do odborné praxe byly začleněny také odborné exkurze LKT Trstěná, Fontana  Dolný Kubín. Slovenská škola se postarala i o volná odpoledne a připravila pro pedagogy pestrý program: prohlídka Oravského hradu, termální koupaliště, Oravská železnice, skanzen, dřevěný kostelík ve Tvrdošíně, který je zapsaný v UNESCO, výstup na Roháčske plesá do výšky 1719 m.n.m.

erasmus učitel1erasmus učitel2

Zahraniční stáže v ISŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU       

 Celý březen byl v naší škole ve znamení odborných stáží realizovaných v rámci programu Erasmus+.
Slovenští žáci ve Vysokém nad Jizerou:
          2. března přijelo šest slovenských žáků s pedagogickým dozorem, kteří v naší škole realizovali dvoutýdenní odbornou stáž. Byli to kluci z druhého ročníku oboru Opravář lesnických strojů ze slovenského Tvrdošína. Během stáže pracovali v odborných dílnách školy a byli na dvou exkurzích ve Škodě Vrchlabí a v Dopravním podniku města Liberec, kde si prohlédli opravnu tramvají. Pro práci v dílnách se rozdělili do skupin, ve kterých postupně pracovali v lakovně, v motorkářské dílně, v odborné elektrotechnické učebně a vyzkoušeli si práci s diagnostikou.
IMG_0520IMG_0680
         Kromě práce jsme připravili i program na volná odpoledne a víkendy. Chtěli jsme jim ukázat a také představit zdejší region. Prohlédli si místní muzeum, navštívili pohyblivý betlém ve Staré Vsi a krásné Bozkovské jeskyně. Prohlédli si také Harrachov - místní sklárnu, muzeum Šindelku, Mumlavské vodopády a svezli se na bobové dráze, což byl pro všechny adrenalinový zážitek. Velice se jim líbilo také Vrchlabí a Jablonec nad Nisou. O víkendu jsme byli v Liberci, kde si prohlédli botanickou zahradu, IQlandii a vyřádili se v bazénu. Program jsme doplnili aktivním sportem. Kromě bowlingu a kuželek si s našimi žáky zahráli fotbal, basketbal i volejbal.
         Při setkání s paní ředitelkou slovenští žáci naši školu velmi chválili a oceňovali vysokou úroveň našich dílen a vstřícný přístup pedagogů.     
   Naši žáci v Polsku:
         15. března odcestovalo osm žáků druhého ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel do polské partnerské školy ve Walbrzychu. S partnerskou školou ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im M. T. Hubera spolupracujeme již deset let a všechny realizované stáže měly  vždy velmi vysokou úroveň. 
        Hlavním garantem stáže byl pan ředitel Mgr. Piotr Krzywda, který má velké zkušenosti s realizací a vedením projektů. Kvalitu stáže zaštítili také jeho kolegové Mgr. Marek Wieczorek a Halina Rawińska. Všichni pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli byli velmi vstřícní a trávili s našimi žáky mnoho svého volného času.
P3216500P3176335
        Program stáže byl jako vždy perfektně připraven. Vše dokonale klapalo, ať se jednalo o odborné praxe v dílnách a ve firmě Citroen, práce v odborných učebnách nebo ubytování a program na volná odpoledne. Žáci i doprovodná osoba byli ubytováni v sousedním lázeňském městečku Sztawno Zdroj v penzionu Wanda. Odborné praxe probíhaly v dílnách školy a v servisu Citroen. Velmi zajímavá byla práce v odborných učebnách školy – autotroniky, elektrotechniky, mechatroniky a CNC učebně. Během stáže byli také na dvou odborných exkurzích ve firmách Toyota a Faurecia. Všichni účastníci kladně hodnotili, že se seznámili s novými pracovní postupy a metodami práce a mohli pracovat s moderními nástroji. V odborných učebnách si žáci vyzkoušeli práci na cvičných panelech, kde simulovali závady a jejich odstraňování. Velmi zajímavá byla práce v CNC učebně, kde si vyzkoušeli celý technologický postup výroby součásti. Během celé stáže se žákům věnovali zkušení odborníci, kteří jim předávali své znalosti a zkušenosti z oblasti oprav a servisu automobilů. Polští pedagogové se velmi pochvalně vyjadřovali o zručnosti, odborných znalostech a pracovní morálce našich žáků.
       Zážitkem byl i pestrý program pro volný čas. Společně s našimi žáky se jich účastnili také žáci a žákyně z partnerské školy. Společně sportovali v tělocvičně a byli také v aquaparku. Zajímavá byla prohlídka zámku Ksiacz, nově opravených dolů i elektrárny. Během volnočasových aktivit se žáci skamarádili a trávili společně hodně volného času. Je potěšující, že získané kontakty přetrvávají a dál se rozvíjejí. Na konci stáže žáky přijal starosta města, který kladně hodnotil spolupráci obou škol v odborné přípravě žáků. 

Slovenští žáci v ISŠ - Erasmus +

Ve dnech od 26.11. do 7.12. 2014 pobývalo v naší škole šest žáků a doprovodná osoba  ze slovenské partnerské školy v Tvrdošíně. Byli to žáci třetího ročníku oboru Mechanik opravář, kteří u nás absolvovali dvoutýdenní odbornou stáž realizovanou v rámci programu ERASMUS+. Po setkání s paní ředitelkou, která je v naší škole přivítala, si prohlédli školu a byli proškoleni BOZP. Pro práci v odborných dílnách školy, kde pracovali společně s našimi žáky, se rozdělili do tří skupin. Postupně pracovali v lakovně, motorkářské dílně a v autoopravárenské dílně. Vyzkoušeli si také práci v laboratoři s diagnostickými programy a dva dny pracovali v diagnostické dílně na opravách automobilů. Součástí stáže byly také odborné exkurze ve firmě Tenneco Hodkovice nad Mohelkou,  AXL Charvát Semily a Kaipan Smržovka.

Na volná odpoledně a víkendy jsme žákům připravili program, ve kterém jsme jim přiblížili zajímavosti zdejšího regionu. Navštívili vysocké muzeum a pohyblivý betlém ve Staré Vsi, Bozkovské jeskyně, prohlédli si Harrachov se skokanskými můstky, místní sklárnu a muzeum Šindelka. Velkým zážitkem pro kluky byla jízda na bobové dráze.  V programu volnočasových aktivit jsme nezapomněli ani na sport. Žáci si zahráli volejbal, kuželky a o víkendu navštívili liberecký plavecký bazén. Kromě bazénu navštívili v Liberci také zoologickou zahradu. Další víkendovou akcí byla prohlídka vánočně vyzdobeného zámku Sychrov, kde probíhaly adventní trhy. Nezapomnělo se ani na města blízkého okolí Jablonec nad Nisou a Vrchlabí.

Slovenští žáci si dvoutýdenní stáž v naší škole velmi pochvalovali a oceňovali zejména vysokou úroveň našich dílen a vstřícný přístup všech vyučujících.

Hodnotenie Stáže

Na začiatku stáže som sa bal že ako to všetko bude a po prvom dni som sa už trošku osmelil že sa netreba hanbiť ani nič ale snažiť sa aby bolo všetko dobre .Na stáži sa mi veľmi páči spoznal som veľa nových veci ako sa ma čo robiť a naučil som sa robiť veci ktoré som do terás nevedel a spoznal som veľa kamarátov .Na stáži sa mi páčilo ako sme chodili po exkurziách a spoznávali nove veci .. Obedy mi chutili sem tam bolo niekedy čo mi nechutilo ale zvykol som si na to a terás to mam veľmi rad .. :) na internáte bolo veľmi super páčilo sa mi tu nebola tu nuda vôbec rozprávali  me o hocičom a bolo tu fajne .. Na plavárni bolo super páčilo sa mi tam som veľmi rad že som tam mohol byť a tu že som mohol byť na stáži .

Cele hodnotenie stáže hodnotím ako veľmi super bolo mi tu najlepšie som rad že som sa mohol zúčastniť stáže a som veľmi rad že som spoznal toľko veľa veci s pozdravom :)

 

Patrik  Habľák

       Hodnotenie Stáže

Ked sme tu išli cestov som premýšľal v aute ako to tu bude vyzerať. Mal som trocha aj strach ako to tu bude vyzerať to ubytovanie dielne a majstri. No ked som prišiel na byt prvý krát veľmi sa my zapáčil bolo tu teplo dobré postele všetko fajn. Na praxi sa my veľmi páčilo podľa mňa tu žiaci dostanú do života omnoho viac ako  našej školy. Na praxi sa my to veľmi páčilo majstri  my povisvetľovali dosť toho čo som doteraz nevedel. Chodili sme na rôzne exkurzie niektoré sa my páčili a niektoré zasa nie, ale viac ich bolo tých čo sa my páčili. Táto stáž sa my veľmi páčila. Pochytil som dosť nových vecí do života  a rád by som sa tu ešte niekedy vrátil.

                                                                                                                                  Zuber Marek

V březnu 2015 v rámci programu ERASMUS+ naši žáci vycestují za zkušenostmi do polského Walbrzychu a slovenští žáci opět zavítají do naší školy na druhý běh stáže.

Odborná stáž na Slovensku 2014 - Erasmus+

První realizovanou stáží byla odborná stáž ve slovenské partnerské škole – Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíně. Jedná se o našeho dlouholetého partnera, který zajišťuje stáže pro obor Opravář lesnických strojů. Stáž proběhla v termínu od 12.10. do 25.10.2014. Stáže se zúčastnilo 5 žáků - 3 žáci byli z druhého ročníku -Josef Řehák, Vojtěch Vacek, Tomáš Čermák a 2 ze třetího ročníku – Jaroslav Rieger, Lukáš Václavík. Slovenská partnerská škola patří ve vzdělávání lesnických oboru k republikové špičce a bylo to znát i v průběhu stáže. Odborné stáže probíhaly v dílnách školy a ve smluvních pracovištích. Byly zaměřeny nejen na opravárenské činnosti lesní techniky (LKT, traktor,…), ale i na seřizování a diagnostiku motorových pil. Zde se naši žáci pod vedením zkušeného mistra, Bc. Šálka, dozvěděli mnoho cenných informací a mohli si speciální diagnostické činnosti vyzkoušet. Žáci se také seznámili s trenažérovým pracovištěm pro nácvik práce s motorovou pilou a ovládání LKT. Dále si žáci mohli vyzkoušet speciální svářecí metody na svářecím trenažéru a poté i prakticky ve svářecí škole, kde pod vedením odborných mistrů, získali značné dovednosti a praktickou zručnost. Všichni žáci pozitivně hodnotili znalosti a odborné kompetence učitelů odborného výcviku a velmi oceňovali jejich ochotu a vstřícnost, se kterou se jim věnovali. Kromě odborných praxí na pracovištích, se žáci zúčastnili i odborných exkurzí v místních firmách. Zajímavá byla exkurze v LKT Trstená, kde žáci viděli výrobu lesních kolových traktorů od zadání až k finálnímu výrobku určenému pro konkrétního zákazníka. Další zajímavé exkurze byly v Dolnom Kubíne ve firmě Fontana, kde se vyrábí řezací části zemědělských strojů a ve firmě Orvex Namestovo, která je zaměřena na opravy speciální lesní techniky.

Slovenská škola se postarala i o volná odpoledne a připravila pro žáky velmi pestrý program. Nezapomenutelná byla prohlídka Oravského hradu, který je mimo jiné znám z mnoha pohádek a je jedním z nejkrásnějších hradů na Slovensku. Zážitků bylo spousta – termální koupaliště, Oravská železnice, skanzen, muzea, bowling, Dřevěný kostelík ve Tvrdošíně, který je zapsaný v UNESCO. Nejsilnějším zážitkem však byly Roháče, s výstupem na Sivý vrch (1805 m.n.m.).

Stáž proběhla bez problémů a žáci se vraceli plni zážitků, obohaceni o nové znalosti, dovednosti a nové kamarády.

Odborná stáž žáků ISŠ Vysoké nad Jizerou v polském Walbrzychu

Erasmus+

          Dvoutýdenní odborné stáže v polské partnerské škole ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im M. T. Hubera, která proběhla v termínu od 24.3. do 6.4.2014, se zúčastnilo osm žáků druhého ročníku. Žáci studují učební obor Mechanik opravář a Opravář lesnických strojů.  

        Hlavním garantem stáže byl pan ředitel Mgr. Piotr Krzywda, který má velké zkušenosti s realizací a vedením projektů. Kvalitu stáže zaštítil také jeho kolega Mgr. Marek Wieczorek a další pedagogové školy. Jmenovat musíme hlavně Mgr. Natašu Grabinskou, která s našimi žáky strávila mnoho volného času.

        Program stáže byl jako vždy perfektně připraven a stáž tudíž proběhla bez problémů. Ubytování žáků a doprovodné osoby bylo zajištěno v sousedním lázeňském městečku Sztawno Zdroj v penzionu Magnolia, ve kterém se také stravovali. Hlavní náplní stáže jsou odborné praxe, které proběhly v dílnách CKP, v autoservisu Citroen a v odborných učebnách školy – autotroniky, mechatroniky a dílny CNC. Žáci se hned po příjezdu rozdělili na dvě skupiny, ve kterých stáž absolvovali. První skupina začínala v Citroenu a druhá v CKP. Po týdnu se skupiny vyměnily. Účastníci stáže se seznámili s novými progresivními metodami, postupy, s novými moderními přístroji a zapojili se do běžné pracovní činnosti dílen a autoservisu. Během stáže byli také na dvou odborných exkurzích ve firmách Toyota a Faurecia. Všichni žáci se shodli, že nejlepší praxí, kterou zažili, byla praxe v Citroenu, kde se žákům věnovali zkušení odborníci, kteří jim předávali své znalosti a zkušenosti z oblasti oprav a servisu automobilů. O zručnosti, odborných znalostech a pracovní morálce našich žáků se velmi pochvalně vyjadřovali všichni pracovníci ve firmě Citroen. V odborných učebnách si žáci vyzkoušeli práci s novými moderními přístroji a osvojili si základy programování. Za pomoci cvičných panelů si vyzkoušeli simulaci závad a jejich odstraňování. Velmi zajímavá byla práce na CNC, kde si vyzkoušeli celý technologický postup výroby součásti.

       Kromě odborné praxe byl pro naše žáky připraven také velmi pestrý a přitažlivý program pro volný čas. Společně s našimi žáky se jich účastnili také žáci z partnerské školy. Společně sportovali v tělocvičně, kde sehráli turnaj ve fotbale. Žáci využívali posilovnu a byli také v bazénu a aqvaparku. Velmi působivá byla návštěva podzemního komplexu Walim, který za druhé světové války budovali vězni z koncentračního tábora. Zajímavá a přínosná byla prohlídka zámku Ksiacz a technického muzea.  

        Po celou dobu stáže byla přítomna doprovodná osoba, kterou byli pedagogové z naší školy – Martin Patera a Bc. Jitka Křížová. Doprovodná osoba vykonávala odborný dohled, kontrolní, organizační a hodnotitelskou činnost.

       Na konci stáže ředitel školy Mgr. Piotr Krzywda zhodnotil stáž a ocenil pracovitost a znalosti našich žáků a vyzdvihl dobrou spolupráci našich škol, kterou se obě organizace snaží upevňovat a rozšiřovat.

       Výstupem stáže je mezinárodní certifikát Europass mobilita, který získali všichni účastníci. Pro naši školu i pro zahraničního partnera patří odborné stáže k jedné z metod, jak vyzkoušet profesní připravenost žáků. Přidanou hodnotou odborné stáže je pozitivní dopad na chování a rozvoj charakterových vlastností žáků a výchova k týmové práci.

         Projekt Leonardo da Vinci je pro naši školu prestižní záležitostí a jsme rádi, že můžeme našim žákům dát šanci získat nové znalosti a zkušenosti v cizích zemích.

            Letošní ročník je posledním realizovaným v rámci projektu Leonardo da Vinci a od letošního roku se odborné stáže žáků budou uskutečňovat v rámci projektu Erasmus+, do kterého se naše škola také zapojila.

                                                                                                                      

Ing. Marie Kramsová           


CELOSTÁTNÍ OCENĚNÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH PROJEKTŮ - PEČEŤ KVALITY

PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Dne 19. listopadu 2013 se v Olomouci v  Clarion Congress   Hotel konala diseminační konference programu Leonardo da Vinci, na které byly oceněny certifikátem „Pečeť kvality“ čtyři nejlepší projekty realizované v rámci Výzvy 2010. Ohodnocené projekty slouží jako příklad dobré praxe a inspirace pro další organizace a veřejnost.
Pecet2Pecet1
Naše škola získala ocenění  Pečeť kvality za projekt Za technickým vzděláním do Evropy. Certifikát převzala koordinátorka projektu Ing. Marie Kramsová z rukou Mgr. Heleny Slivkové,  vedoucí projektu Leonardo da Vinci a Mgr. Zdeňka Pracného z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.  Ing. Kramsová představila vítězný projekt ostatním účastníkům konference a podělila se s nimi o své zkušenosti získané během mezinárodní spolupráce na projektu.
Certifikát Pečeť kvality je významným oceněním pro naši školu a bezesporu přispívá i ke zvýšení její prestiže.

Leonardo da Vinci 2013 -2014


PROJEKT LEONARDO DA VINCI  V  ISŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU

ŽÁCI NA SLOVENSKU

      I v letošní školním roce 2013 – 2014 vyslala naše škola žáky na odbornou zahraniční stáž realizovanou v rámci projektu Leonardo da Vinci ve slovenské partnerské škole v Tvrdošíně.

Program Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné školství. V rámci tohoto programu mohou žáci vycestovat do zemí Evropské unie a získat odborné zkušenosti v oblasti svého profesního zaměření. Účastníci stáží získali mnoho praktických dovedností a zkušeností v oblasti opravárenství, diagnostiky a údržby speciálních lesních strojů a zařízení. Náklady na stáž jsou hrazeny z prostředků Evropské unie, a proto účast žáků nijak finančně nezatěžuje jejich rodiče.

      První stáž se realizovala v termínu od 6.10. do 19.10. 2013. Hostitelskou organizací byla partnerská škola, se kterou již několik let úspěšně spolupracujeme. Jedná se o Strednou odbornou školu lesnickou ve slovenském Tvrdošíně. Stáž trvala dva týdny a zúčastnili se jí čtyři žáci oboru Opravář lesních strojů. Dva žáci byli ze třetího ročníku – Pavel Stehlík a Štěpán Škorpil a dva ze druhého ročníku Jiří Krykorka a Adam Troják. Škola v Tvrdošíně má dlouholetou tradici ve vzdělávání v lesnických oborech a na Slovensku patří mezi lídry v oblasti odborného vzdělávání. Velká zkušenost školy se projevila v organizaci odborné stáže, v přípravě programu a jeho naplnění. Škola zajistila našim žákům praxe v jejich odborných dílnách a ve smluvních pracovištích. Celá stáž byla zaměřena na získávání dovedností v opravárenských činnostech speciální lesní techniky, čemuž byl přizpůsoben i pracovní program stáže. Během stáže žáci pracovali ve svářečských dílnách a mohli si vyzkoušet také práci na svářecím trenažeru. Seznámili se s trenažérovým pracovištěm pro výcvik ovládání LKT, získali zkušenosti v opravárenských činnostech speciální lesní techniky. Velmi pozitivní ohlas měli také odborné exkurze v LKT Trstena a ve firmě Fontana v Dolnom Kubíne. V průběhu celé stáže se o naše žáky starali učitelé odborného výcviku, kteří jim předali spoustu užitečných informací a věnovali jim hodně ze svého volného času, což naši žáci velmi pozitivně hodnotili.

Žáci byli ubytováni v ubytovacím zařízení školy a ve volném čase obdivovali krásy zdejší krajiny a seznámili se také historií zdejšího regionu. Nezapomenutelným zážitkem byla exkurze do hráze Oravské přehrady a prohlídka Oravského hradu, který žáci znali z mnoha pohádek. Demänovské jeskyně, termální koupaliště, ale hlavně výstup na Babiu horu a Roháčské plesa patřili mezi nejsilnější zážitky.

Stáž probíhala podle předem sestaveného harmonogramu, na kterém se podílely obě partnerské organizace. Také díky perfektně připravenému programu se během stáže nevyskytly žádné vážné problémy.   

Po celou dobu stáže byla přítomna doprovázející osoba, která vykonávala odborný dohled, kontrolní, organizační a hodnotitelskou činnost.

        Výsledkem stáže bylo prohloubení znalostí odborných i jazykových, výchova k týmové práci a zodpovědnosti. Každý účastník stáže získá mezinárodní certifikát Europass o absolvování zahraniční stáže. Nejvýraznějším výsledkem projektu pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera bylo prohloubení spolupráce a její pokračování v dalších projektech. Slovenský partner pozitivně hodnotil vysokou úroveň odborného vzdělání našich žáků.


PEDAGOGOVÉ ISŠ NA SLOVENSKU

     Pro tento školní rok se škole podařilo získat projekt zaměřený na odborné vzdělávání pedagogů. Také tento projekt je součástí programu Leonardo da Vinci a jeho náklady jsou hrazeny z prostředků Evropské unie. V rámci tohoto programu vycestovalo v termínu od 20.10. do 26.10. 2013 šest pedagogů naší školy na týdenní odbornou výměnu do partnerské školy ve slovenském Tvrdošíně.

    Pedagogové byli ze všech oblastí odborného vzdělávání. Výběr účastníků proběhl v souladu s pracovním programem, který byl během výměny plněn. Proto se výměny zúčastnili dva zástupci pedagogů odborného výcviku, dva zástupci odborného teoretického vyučování a dva zástupci vedení školy. Pedagogové pracovali v odborných skupinách, které se specializovaly na konkrétní vzdělávací programy zaměřené na lesní techniku. Slovenská škola má se vzděláváním v těchto oborech velké zkušenosti a je považována za odborného garanta tohoto specifického vzdělávání.           

    Naši pedagogové společně se slovenskými kolegy řešili praktické úkoly z oblasti svého profesního zaměření. Zúčastnili se několika odborných exkurzí – LKT Trstena, Fontána Dolný Kubín,… provedli hospitace ve výuce odborných předmětů, seznámili se s organizací odborného výcviku a s jejími specifickými rysy. Spolupráce se sociálními partnery, jejich zapojení do odborného výcviku a konzultace školních vzdělávacích programů a jejich implementace, byly hlavními body programu výměny.

    Slovenští kolegové připravili časově velmi náročný program, který kromě pracovní náplně obsahoval i kulturní část. V ní se slovenští partneři snažili ukázat to nejlepší z regionu, kde se výměna konala. V krásném počasí, neobvyklém pro toto roční období, prošli učitelé Roháčská plesa, navštívili památku UNESCO – dřevěný kostelík v Tvrdošíně a prohřáli se v termálním koupališti.

    Všechny tyto pracovní i mimopracovní aktivity se velkou měrou podílely na prohloubení a utužení osobních vztahů jednotlivých účastníků.

    Výstupem výměny je získání Europassu pro každého účastníka, kde je potvrzena tato zahraniční výměna.

       Projekt Leonardo da Vinci je pro naši školu velmi prestižní záležitostí a dlouhodobě  přispívá ke zvýšení celkového image školy. Za dobu svého trvání se program Leonardo da Vinci stal nedílnou součástí odborného vzdělávání. Další žáci školy vycestují na jaře do polského Walbrzychu.

Zahraniční stáže, které se uskuteční v tomto školním roce 2013-2014:


LEONARDO DA VINCI - odborná stáž studentů ISŠ Vysoké nad Jizerou:
ve dnech 6. 10. - 19. 10. 2013 budou naši žáci absolvovat odbornou stáž  ve slovenském Tvrdošíně

LEONARDO DA VINCI - odborná stáž učitelů ISŠ Vysoké nad Jizerou:
ve dnech 20. 10. - 26. 10. 2013 budou naši učitelé absolvovat odbornou stáž  ve slovenském Tvrdošíně

LEONARDO DA VINCI - odborná stáž studentů ISŠ Vysoké nad Jizerou:
ve dnech 24. 3. - 6. 4. 2013 budou naši žáci absolvovat odbornou stáž  v polském Walbrzychu

Žáci a učitelé ze slovenské školy na návštěvě v ISŠ Vysoké nad Jizerou

 Již podruhé v tomto školním roce jsme přivítali žáky ze slovenské partnerské školy, ze Stredné odborné školy v Tvrdošíně. Šest žáků a jeden pedagog přijeli v rámci programu Leonardo da Vinci. Během pobytu, který trval čtrnáct dnů, pracovali v odborných dílnách školy. Ve volném častáž pedagogů a studentůse jsme se jim snažili ukázat to nejlepší ze zdejšího regionu.

Ve stejném termínu se konala také týdenní výměna dvou slovenských pedagogů, kteří přijeli k nám do školy získávat zkušenosti z oblasti odborného vzdělávání. Podrobně konzultovali organizaci odborného výcviku, metody práce a spolupráci se sociálními partnery. Slovenští kolegové, Ing. Viliam Gerčák a Ing. Ján Šimala, se velmi živě o danou problematiku zajímali. Velmi pochvalně se vyjádřili o organizaci odborného výcviku v naší škole a o vysoké úrovni vybavenosti dílen odborného výcviku. I když odborná výměna trvala pouze týden, získali slovenští kolegové mnoho cenných informací a navázali spolupráci s našimi mistry a pedagogy.

Stáže zaměřené na rozvoj odborných kompetencí se zúčastnili žáci 3.ročníku oboru Mechanik opravár.

Slovenští žáci pracovali společně s našimi žáky a postupně si vyzkoušeli práci v lakovně, v opravárenských dílnách a v motorkářské dílně. Pracovali také s vyvážecí soupravou a na smluvním pracovišti školy, ve firmě pan Pěničky.   

 Volná odpoledne jsme využili k poznání toho nejzajímavějšího, co nabízí zdejší region. Chlapci navštívili Bozkovské jeskyně, sklárnu a expozici Šindelka v Harrachově, muzeum v Nové Pace a také místní muzeum ve Vysokém nad Jizerou. Projeli se na bobové dráze a zahráli si bowling. Poznali také krajské město Liberec. Vyjeli jsme na Ještěd a kochali se krásnými rozhledy po krajině. Na závěr jsme navštívili ZOO. Velmi se líbil výlet do Prahy.

Z tejto stáže si odnášam veľa skúsenosti . Spoznal som veľa nových ľudí. Páčili sa mi výlety a kultúrne pamiatky, ktoré sme absolvovali Spoznal som bližšie česky kraj. Na praxi sa mi páčilo získal som nove skúsenosti, ktoré v živote budem potrebovať.

 

Tomáš Štetiar  3.B SOŠ Lesnícka Tvrdošín –SVK Dominik Bandik

S tejto staze si odnašam nove skusenosti .Spoznal som česky kraj, ktory sa mi velmi pačil.Vydela sa mi Praha , taktiez sa mi pačilo na  vyvazecej suprave,bobovej drahe atd . Maju tu dobre vybavene dielne, spoznal som novych ludi ich klturu.

slovak2013_2slovak2013_3

Projekt Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné školství a naše škola je do tohoto projektu zapojena již několik let. Za tuto dobu se projekt stal nedílnou součástí odborné výuky žáků. V rámci tohoto projektu mohou naši žáci vycestovat a získávat zkušenosti v cizích zemích. Pro školní rok 2013 -2014 nám byly, v rámci programu Leonardo da Vinci, schváleny dva projekty a naši žáci budou moci vyjet do zahraničí a zde sbírat nové zkušenosti a dovednosti. Kromě žáků se zúčastní v rámci druhého projektu i pedagogové, kteří budou konzultovat a konfrontovat metody odborného vzdělávání.   

                                                                                                                Ing. Marie Kramsová

LEONARDO DA VINCI - ODBORNÁ STÁŽ ŽÁKŮ ISŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU V POLSKÉM WALBRZYCHU

Projekt Leonardo da Vinci umožňuje žákům odborných škol vycestovat do zemí EU na odborné pracovní stáže. Naše škola je do projektu také zapojena a v letošním školním roce vycestovalo osm žáků do Polska do partnerské školy ve Walbrzychu.

S touto partnerskou školou, ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. HUBERA, spolupracujeme již několik let a stáže, které v této organizaci proběhly byly a jsou vždy zárukou kvality.

Dvoutýdenní odborné stáže se zúčastnili čtyři žáci druhého ročníku oboru Mechanik opravář lesních strojů a čtyři žáci druhého ročníku oboru Automechanik.  

Přijímací organizace ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. HUBERA se zhostila svého úkolu na výbornou. Hlavním garantem stáže byl pan ředitel Ing. Piotr Krzywda, který má velké zkušenosti s vedením projektu. Velký podíl na úspěchu stáže a na její vysokou kvalitu měli také jeho spolupracovníci, Marek Wieczorek, Natasza Grabinska a Marlena Nowak, kterým patří velký dík za vstřícnost a volný čas, který s našimi žáky strávili.

Program stáže byl perfektně připraven a stáž proběhla bez problémů. Žáci byli společně s doprovodnou osobou ubytováni v penzionu v lázeňském městečku Sztawno Zdroj. Odborné praxe proběhly v dílnách CKP, v autoservisu Citroen a v odborných učebnách školy – autotroniky a mechatroniky. Preciznost našich partnerů se projevila také v sestavení programu  pro volná odpoledne a víkendy, který byl velmi pestrý a přitažlivý. V rámci odborné praxe žáci pracovali ve dvou skupinách, jedna v dílnách CKP a druhá v autoservisu Citroen, a po týdnu se na pracovištích vyměnili. Účastníci stáže se seznámili s novými progresivními metodami, postupy, s novými moderními přístroji a zapojili se do běžné pracovní činnosti dílen a autoservisu. Velmi zajímavá a přínosná byla také práce v odborných učebnách mechatroniky a autotroniky, kde si pod vedením zkušených pedagogů prakticky vyzkoušeli teoretické znalosti z oblasti programování, simulace závad a práci na cvičných panelech. V odborných dílnách i ve firmě Citroen se žákům věnovali zkušení odborníci z praxe, kteří jim předávali své znalosti a zkušenosti z oblasti oprav a servisu automobilů. O zručnosti, odborných znalostech a pracovní morálce našich žáků se velmi pochvalně vyjadřovali pracovníci firmy Citroen.

Bohatý a pestrý program připravili polští přátelé také pro volný čas stážistů. Společně s našimi žáky se jich účastnili také žáci z partnerské školy. Společně sportovali v tělocvičně, kde sehráli turnaj ve fotbale. Žáci využívali posilovnu a byli také v bazénu, aquaparku a bruslit. Velmi zajímavé bylo seznámení s historií města a okolím – návštěva podzemních staveb z druhé světové války ve Walimy, prohlídka zámku Ksiaz, botanické zahrady i technického muzea. Odborná exkurze ve firmě Toyota přispěla k profesnímu rozvoji účastníků.  

Po celou dobu stáže byla přítomna doprovodná osoba, kterou byli pedagogové z naší školy – Martin Hlůže a Ing. Vítězslav Schmidt. Doprovodná osoba vykonávala odborný dohled, kontrolní, organizační a hodnotitelskou činnost.

 V závěru stáže, v pátek 22.3.2013, přijal naše žáky primátor města Walbrzychu. Tohoto velmi milého setkání se zúčastnila také naše paní ředitelka Ing. Zelinková, zástupce ředitelky pro odborný výcvik Bc. Fedorko a kontaktní osoba projektu Ing. Marie Kramsová. Ředitel školy Ing. Piotr Krzywda zde velmi pozitivně hodnotil přínos odborných stáží na profesní růst žáků a vyzdvihl dobrou spolupráci našich škol. Pan primátor ve svém projevu vyjádřil radost z dalšího rozvoje spolupráce škol a přislíbil podporu při realizaci dalších projektů. Každému účastníkovi stáže předal malý dárek na památku.   

Výstupem stáže je mezinárodní certifikát Europass mobilita, který získali všichni účastníci. Pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera jsou odborné stáže jednou z možností, jak získat zpětnou vazbu o profesní připravenosti žáků. Odborné stáže pozitivně působí také na rozvoj charakterových vlastností žáků. Výchova k týmové práci a odpovědnosti je přidanou hodnotou stáže.

 V dubnu 2013 přivítáme v naší škole druhou skupinu žáků z partnerské školy ze slovenského Tvrdošína. Žáci absolvují dvoutýdenní stáž v odborných dílnách školy. Společně s nimi přijedou také dva pedagogové, kteří během týdenní výměny budou získávat zkušenosti v oblasti odborného vzdělávání.

Projekt Leonardo da Vinci je pro naši školu prestižní záležitostí a hodnocení stáží ze strany účastníků je velmi pozitivní. Proto jsme podali přihlášku i na další školní rok a budeme rádi, když budeme moci vyslat další naše žáky do světa, aby mohli získat nové znalosti a zkušenosti.

                                                                                                                      

 Ing. Marie Kramsová           

LEONARDO DA VINCI ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013

První akcí v rámci projektu Leonardo da Vinci byla odborná stáž slovenských žáků ze Stredné odborné školy lesnícké v Tvrdošíně. Naše škola se stala přijímací organizací a v termínu od 8. 10. do 21. 10. 2012 u nás pobývalo šest žáků 3. ročníku oboru Mechanik opravár společně s doprovodnou osobou panem Josefem Gerčákem.
Žáci se rozdělili do dvou tříčlenných skupin a v těchto skupinách pracovali v odborných dílnách společně s našimi žáky. Postupně pracovali v lakovně, v motorkářské dílně, v opravárenských dílnách a ve svařovně. Vyzkoušeli si práci s diagnostickými zařízeními i motorkářský trenažér. Součástí odborné stáže byly také odborné exkurze ve firmě Barum Continetal v Otrokovicích a ve Škodě Auto ve Vrchlabí.
leonard1leonard2
Volná odpoledne a víkendy jsme využili k poznávání zdejšího regionu. Navštívili jsme Bozkovské jeskyně, rozhlednu U Borovice, sklárnu a expozici Šindelka v Harrachově. Kluci se projeli na bobové dráze a zahráli si bowling. Navštívili muzeum v Nové Pace, prohlédli si Jablonec nad Nisou, Liberec jeho Botanickou zahradu a zaplavali si v bazénu a také naše hlavní město Prahu. Společně s našimi žáky si také zasportovali – hráli florbal i utužili svaly v posilovně.
Účastníci stáže si pobyt v naší škole velice pochvalovali. Velice kladně se vyjadřovali o vysoké úrovni našich odborných dílen a o jejich vybavenosti moderními pracovními pomůckami a oceňovali vstřícný a milý přístup všech vyučujících, se kterými se během stáže setkali. Z jejich reakcí bylo patrné, že by si pobyt u nás nejraději ještě prodloužili.
leonard3leonard4
Na stáži sa mi páčilo vybavenie dielni,krásna Praha (Petřin),bobová dráha a dievčatá.Páčila sa nám aj krásna príroda ktorú tú majú. Učit sa na takejto škole by bola čest.Česká reč nás bavila,zaujala.Učitelia a majstri boli super,vysvetlovali nam čo sa dalo a venovali sa nám na plno.
Pavol Kubáň

Pobyt žáků z partnerské školy z Tvrdošína má pozitivní přínos i pro naše žáky a pedagogy, neboť mohou při vzájemné neformální komunikaci získat informace o výuce , odborné praxi i o běžném životě na Slovensku.
Přidanou hodnotou stáže jsou nové kontakty a nová přátelství, která velmi často přetrvávají a rozvíjí se i mimo školu.

Určite by sme sa cheli vratit spet , vedel by som si představit dokončeni studia na tejto škole. Mali sme vybornu sprievodkynu pani učiteľku KRAMSOVU . Velmi sa nam pačilo v Bozkovskych jaskyniach a srdečne pozdravujeme TEREZKU, KATKU A SIMONKU :D velmi pekne dakujeme za ochotu , pobyt a pekne stravene chvile vo VYSOKEM NAD JIZEROU .
Jozef Feilhauer

V tomto školním roce nás ještě v rámci projektu Leonardo da Vinci čeká další stáž slovenských žáků a také odborná výměna slovenských pedagogů, které přivítáme u nás ve Vysokém nad Jizerou. Také naši žáci se zúčastní odborné zahraniční stáže v polském Walbrzychu.

Zahraniční stáže - Leonardo 2012/2013

V tomto školním roce proběhnou následující zahraniční stáže v rámci projektu Leonardo:
1. stáž studentů ze Slovenska na naší škole 8.10.-21.10.2012
2. stáž našich studentů v Polsku 11.3.-24.3.2013
3. stáž studentů ze Slovenska na naší škole 15.4.-28.4.2013
4. stáž učitelů ze Slovenska na naší škole 15.4.-21.4.2013

LEONARDO 2011 – 2012

SLOVENSKO
V letošním školním roce 2011 – 2012 se škola opět zapojila do programu Leonardo da Vinci.
Tento program je zaměřen na odborné školy a jeho prostřednictvím mohou žáci škol vycestovat do zemí Evropské unie na odborné pracovní stáže, tyto odborné stáže žáků jsou hrazeny z prostředků Evropské unie.
Cílem stáží je prohloubení a rozšíření odborných technických, praktických dovedností a zkušeností v oblasti diagnostiky motorových vozidel, svařování, opravování a údržby speciálních lesních strojů a zařízení.leonardo11
První stáží tohoto školního roku byla dvoutýdenní stáž ve slovenské partnerské škole v Tvrdošíně u Oravské přehrady. V termínu od 2. 10. do 15. 10. 2011 se stáže zúčastnili celkem čtyři žáci oboru Mechanik opravář.leonardo21 Dva žáci byli ze třetího ročníku – Petr Kocour a Lukáš Cerman a dva ze druhého ročníku Václav Hrubý a Richard Wiehl. Cílem byla odborná lesnická škola, se kterou naše škola již několik let spolupracuje. Tato škola zajistila našim žákům odborné praxe v jejich odborných dílnách a ve smluvních pracovištích. Celá stáž je zaměřena na získávání dovedností v opravárenských činnostech speciální lesní techniky. leonardo3Tomuto tématu je také přizpůsoben program celé stáže. Během stáže žáci pracovali ve svářečských dílnách a mohli si vyzkoušet také práci na svářecím trenažeru . Seznámili se s trenažérovým pracovištěm pro výcvik ovládání LKT, získali zkušenosti v opravárenských činnostech speciální lesní techniky. Zajímavé byly také odborné exkurze v LKT Trstena a ve firmě Fontana v Dolnom Kubíne. V odborných dílnách i učebnách se žákům věnovali zkušení pedagogové a odborníci z praxe.
Žáci byli ubytováni v ubytovacím zařízení školy a ve volném čase obdivovali krásy zdejší krajiny a seznámili se také historií zdejšího regionu. Navštívili pohádkový Oravský hrad a muzeum TANAPu.
Stáž probíhala podle předem sestaveného harmonogramu, na kterém se podílely obě partnerské organizace. Také díky perfektně připravenému programu se během stáže nevyskytly žádné vážné problémy.leonardo4
Po celou dobu stáže byla přítomna doprovázející osoba, která vykonávala odborný dohled, kontrolní, organizační a hodnotitelskou činnost.
Výsledkem stáže bylo prohloubení znalostí odborných i jazykových, výchova k týmové práci a zodpovědnosti. Každý účastník stáže získá mezinárodní certifikát Europass o absolvování stáže. Nejvýraznějším výsledkem projektu pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera je prohloubení spolupráce a její pokračování v dalších projektech. Slovenský partner pozitivně hodnotil vysokou úroveň odborného vzdělání našich žáků.

 

 

POLSKO
Ve dnech od 19.3. do 1.4. 2012 uskutečnila druhá odborná stáž našich žáků v rámci programu Leonardo da Vinci, který je zaměřen na odborné školy a jeho prostřednictvím cestují žáci do zemí Evropské unie na odborné pracovní stáže hrazené Evropskou unií.
Přijímací organizací byla partnerská škola v polském Walbrzychu ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. HUBERA. S touto školou spolupracujeme v rámci programu již několik let a stáže, které v této organizaci proběhly byly a jsou vždy zárukou kvality.
Dvoutýdenní odborné stáže se zúčastnili čtyři žáci druhého ročníku oboru Mechanik opravář – Jan Novák, Karel Srbek, Lukáš Koďousek a David Kučera. leonardo5
Přijímací organizace ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. HUBERA se zhostila svého úkolu na výbornou. Ing. Piotr Krzywda a jeho kolegové zajistili vše potřebné pro hladký průběh stáže. Počínaje ubytováním stážistů, zajištěním odborné praxe v dílnách CKP a v autoservisu Citroen a konče zpestřením odpolední velmi pěkným programem. Stáž probíhala podle předem sestaveného harmonogramu, na kterém se podílely obě partnerské organizace. Také díky perfektně připravenému programu se během stáže nevyskytly žádné vážné problémy a dílčí změny se řešily operativně. Žáci pracovali ve dvou skupinách, jedna v dílnách CKP a druhá v autoservisu Citroen, a po týdnu se na pracovištích vyměnili. Účastníci stáže se seznámili s novými progresivními metodami, postupy, s novými moderními přístroji a zapojili se do běžné pracovní činnosti dílen a autoservisu. Velmi zajímavá byla také práce v odborných učebnách mechatroniky a autotroniky, kde si prakticky vyzkoušeli teoretické znalosti z oblasti programování, simulace závad a práci na cvičných panelech. V odborných dílnách, učebnách i ve firmě Citroen se žákům věnovali zkušení pedagogové a odborníci z praxe, kteří jim předávali své znalosti a zkušenosti z oblasti oprav a servisu automobilů.
Polští přátelé se postarali také o volný čas stážistů. Volnočasové aktivity byly velmi pestré – žáci mohli využívat tělocvičnu i posilovnu, byli také v bazénu a aquaparku. Velmi zajímavá byla návštěva podzemních staveb z druhé světové války ve Walimy, prohlídka zámku Ksiaz i technického muzea. Odborné exkurze v místních firmách přispěly k profesnímu rozvoji účastníků.leonardo6
Po celou dobu stáže byla přítomna doprovázející osoba, která vykonávala odborný dohled, kontrolní, organizační a hodnotitelskou činnost.
Výstupem stáže je mezinárodní certifikát Europass mobilita, který získali všichni účastníci. Pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera je velmi přínosná další spolupráce a podpora při realizaci dalších projektů. Odborné stáže pozitivně působí na rozvoj profesních znalostí a dovedností a také na rozvoj charakterových vlastností žáků. Výchova k týmové práci a odpovědnosti je další přidanou hodnotou stáže. Polský partner pozitivně hodnotil vysokou úroveň odborného vzdělání našich žáků.
Projekt Leonardo da Vinci je pro naši školu již nedílnou součástí odborného vzdělávání a také prestižní záležitostí. Hodnocení stáží ze strany účastníků je velmi pozitivní, a proto jsme podali přihlášku i na další školní rok. Budeme rádi, když budeme moci vyslat další naše žáky do světa, aby mohli načerpat nové zkušenosti, které zúročí ve svém dalším životě.

Ing. Marie Kramsová

LEONARDO DA VINCI 2010 - 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 – 2011

V tomto školním roce proběhly v rámci projektu Leonardo da Vinci dvě stáže dlouhé dva týdny. Žáci absolvovali praxi v odborných dílnách školy a na smluvních pracovištích. Ve volném čase byl pro studenty připraven bohatý program (sport, kultura, historie). Ubytování, stravování, doprava, pojištění jsou hrazeny z prostředků EU.

leonardo1POLSKO - WALBRZYCH
ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 M.T. HUBERA, partnerská škola v polském Walbrzychu je svým odborným zaměřením podobná naší škole. Hlavním úkolem dvoutýdenní stáže bylo získat a rozvíjet odborné znalosti a dovednosti. Žáci pracovali v odborných dílnách školy a na smluvním pracovišti školy, v autoservisu Citroen. Zde si žáci ověřili své schopnosti a dovednosti v praxi. V odborných učebnách pracovali na simulačních panelech a na PC. Studenti pracovali s novými a moderními diagnostickými přístroji. Velice kladně hodnotili studenti praxi v autoservisu Citroen. Zde se žáci zapojili do běžné práce firmy. Využití volného času bylo velmi bohaté a rozmanité. Studenti mohli navštěvovat tělocvičnu, plavecký bazén a posilovnu, seznámili se i s historií a kulturou města a regionu. Partnerská škola se snaží ukázat to nejlepší a nejkrásnější z města i okolí. Žáci navštívili podzemní továrnu z 2. sv. války, koncentrační tábor, městské muzeum, hrad Grodno, zámek Ksziac a další zajímavosti.


leonardo2SLOVENSKO - TVRDOŠÍN
Střední odborná škola lesnícká Tvrdošín, partnerská škola ze Slovenska. Na stáž do této školy vyjeli v letošním školním roce čtyři žáci v jednom dvoutýdenním běhu. Odborná praxe se uskutečňuje v odborných dílnách školy a na trenažérovém pracovišti školy. Škola se zaměřuje na opravárenství speciálních lesních strojů a zařízení. Žáci pracovali se speciálními přístroji, které se při opravách speciálních lesních strojů používají. Zúčastnili se i odborné výuky a simulovali jednotlivé opravárenské problémy na PC. Škola se nachází v oblasti Tatranského národního parku, v blízkosti Oravské přehrady. Volný čas byl využit seznámením se zdejší kulturou a historií, na kterou jsou místní velice hrdí. Turistika v TANAPu, termální lázně, Oravský hrad, ...