Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Přihlášení k podzimnímu termínu MZ je nutné provést do 25. 6. 2017!

Žákům, kteří neukončí závěrečný ročník do 31. 8. 2017, nebude uznán výsledek z písemné práce z ČJ, kterou konali 11. 4. 2017! Na přihlášce k podzimnímu termínu musí žák, který neukončil ročník k jarnímu termínu, zadat celou komplexní zkoušku, tedy i včetně písemné práce z ČJ. Pokud ukončí ročník do 31. 8.2017 bude mu tato zkouška uznána.

                 ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

                                                   Podzim 2016 - 2017                              

Společná část MZ (A4T, N4T, L2FS) - spádová škola
4. - 8. 9. 2017 Český jazyk a literatura písemná práce
4. - 8. 9. 2017 Matematika didaktický test
4. - 8. 9. 2017 Anglický jazyk písemná práce
4. - 8. 9. 2017 Český jazyk a literatura didaktický test
4. - 8. 9. 2017 Anglický jazyk didaktický test
Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)
Autotronik   A4T
termín upřesníme praktická zkouška
termín upřesníme ústní zkouška

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
termín upřesníme praktická zkouška vícestopá vozidla
termín upřesníme praktická zkouška jednostopá vozidla
termín upřesníme ústní zkouška  

 

                                                     Logistické a finanční služby  LFS2

termín upřesníme praktická zkouška
termín upřesníme ústní zkouška

 

Informace pro maturanty na školní rok 2016-2017

Aby mohl žák maturitní zkoušku konat, musí se k ní nejprve přihlásit. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude v letošním školním roce ukončeno 1. prosince 2016.

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.
Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2016 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru a do 22. prosince 2016  předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.  V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke dvěma povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

Model maturitní zkoušky pro rok 2017


Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

 


od 1. září 2015 platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. Úprava vyhlášky se týkala dvou témat.

V § 9 došlo ke změně v rámci didaktického testu společné části maturitní zkoušky z předmětu matematika. Od jarního zkušebního období 2016 již nebudou mít žáci 15 minut na výběr postupu řešení, ale těchto 15 minut bude přidáno k celkovému času na konání zkoušky. Žáci bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky tak budou mít na vypracování didaktického testu z matematiky 105 minut.

Druhá, obsáhlejší úprava se týká § 19 a možnosti nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

(§ 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)

„Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z  cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro účely výše uvedeného vydalo tzv. Informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2016. Seznam zkoušek je ke stažení na stránkách ministerstva školství a rovněž je uložen v knihovně obecné IS CERTIS pod názvem dokumentu „Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ_2016“.

Podrobnější informace k zápisu nahrazené profilové zkoušky z cizího jazyka do informačního systému CERTIS a způsobu vložení textu na maturitní vysvědčení obdržíte v listopadu roku 2015 v metodických postupech pro přihlašování žáků na jarní zkušební období roku 2016.

Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky www.novamaturita.cz.

více sledujte na www.novamaturita.cz


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik- jednostopé N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik + jednostopé A4T, N4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik + jednostopé A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2016

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2016/2017...více zde

Kritéria hodnocení společné části MZ 2016/2017 - více zde

Kritéria hodnocení společné části MZ 2016/2017 - přílohy - více zde

Aktuální text školního zákona.....více zde

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 7 .5. 2014, aktuální informace naleznou od 5. 5. 2014 na www.novamaturita.cz nebo na sociální síti Facebook na profilu Udělám maturitu.