Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Přihlášení k podzimnímu termínu MZ je ukočeno! Přihlášení žáci obdrží elektronicky přihlášku k podzimnímu termínu MZ.

Žákům, kteří neukončí závěrečný ročník do 31. 8. 2017, nebude uznán výsledek z písemné práce z ČJ, kterou konali 11. 4. 2017! Na přihlášce k podzimnímu termínu musí žák, který neukončil ročník k jarnímu termínu, zadat celou komplexní zkoušku, tedy i včetně písemné práce z ČJ. Pokud ukončí ročník do 31. 8.2017 bude mu tato zkouška uznána.

                 ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

                                                   Podzim 2016 - 2017                              

Společná část MZ (A4T, N4T, L2FS) - spádová škola
4. - 8. 9. 2017 Český jazyk a literatura písemná práce
4. - 8. 9. 2017 Matematika didaktický test
4. - 8. 9. 2017 Anglický jazyk písemná práce
4. - 8. 9. 2017 Český jazyk a literatura didaktický test
4. - 8. 9. 2017 Anglický jazyk didaktický test
Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)
Autotronik   A4T
1. 9. 2017 praktická zkouška
15. 9. 2017 od 7:30 h. ústní zkouška

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
1. 9. 2017 praktická zkouška vícestopá vozidla
1. 9. 2017 praktická zkouška jednostopá vozidla
15. 9. 2017 od 7:30 h. ústní zkouška  

 

                                                     Logistické a finanční služby  LFS2

1. 9. 2017 praktická zkouška
15. 9. 2017 od 7:30 h. ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2017


Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

 


od 1. září 2015 platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. Úprava vyhlášky se týkala dvou témat.

V § 9 došlo ke změně v rámci didaktického testu společné části maturitní zkoušky z předmětu matematika. Od jarního zkušebního období 2016 již nebudou mít žáci 15 minut na výběr postupu řešení, ale těchto 15 minut bude přidáno k celkovému času na konání zkoušky. Žáci bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky tak budou mít na vypracování didaktického testu z matematiky 105 minut.

Druhá, obsáhlejší úprava se týká § 19 a možnosti nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

(§ 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)

„Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z  cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro účely výše uvedeného vydalo tzv. Informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2016. Seznam zkoušek je ke stažení na stránkách ministerstva školství a rovněž je uložen v knihovně obecné IS CERTIS pod názvem dokumentu „Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ_2016“.

Podrobnější informace k zápisu nahrazené profilové zkoušky z cizího jazyka do informačního systému CERTIS a způsobu vložení textu na maturitní vysvědčení obdržíte v listopadu roku 2015 v metodických postupech pro přihlašování žáků na jarní zkušební období roku 2016.

Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky www.novamaturita.cz.

více sledujte na www.novamaturita.cz


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik- jednostopé N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik + jednostopé A4T, N4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik + jednostopé A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2016

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2016/2017...více zde

Kritéria hodnocení společné části MZ 2016/2017 - více zde

Kritéria hodnocení společné části MZ 2016/2017 - přílohy - více zde

Aktuální text školního zákona.....více zde

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 7 .5. 2014, aktuální informace naleznou od 5. 5. 2014 na www.novamaturita.cz nebo na sociální síti Facebook na profilu Udělám maturitu.